Virtuves personala apmaciba

Veiksmîgi, ja izmantojam slimnîcu ârstçðanu ârzemçs vai vienkârði - ja mçs izmantojam ârsta pakalpojumus, kas nerunâ dzimtajâ valodâ, bet vçlâk medicîniskâ dokumentâcija ir bûtiska turpmâkai ârstçðanai ârvalstî, ir vçrts tulkot tekstu ârsts.

Cilvçkiem, kuriem ir medicîniskâ tulkoðana Varðavâ, visbieþâk ir medicîniskâ izglîtîba - viòi ir aktîvi ârsti, cilvçki, kas absolvçjuði universitâtes farmâcijas, bioloìijas un íîmijas jomâs. Viòiem ir atbilstoði sertifikâti, kas apstiprina augstu valodu apguvi. Viòi bieþi vien ir dzimtâ valoda vai ir veikuði prakses ârzemçs. Viòiem ir laba sagatavoðanâs: arî no lingvistiskâ viedokïa un kâ pârbaudît konkrçtâ teksta priekðrocîbas.

Ir svarîgi pârbaudît zvçrinâta tulka tekstu, kurð izmanto iespçjamos labojumus, pârbauda, vai ierakstam ir augsta klase, un, kas ir vissvarîgâkais, pieðíir valsts iestâdei zîmogu.

Visbieþâk izskaidrotie medicîniskie dokumenti ir pacienta slimîba, izrakstîðanâs no slimnîcas, pârbauþu rezultâti, medicîniskâs apskates, medicîniskâs pârbaudes, invaliditâtes apliecîbas, ârstçðanas vçsture - ja mçs meklçjam kompensâciju par ârzemju nelaimes gadîjumu.

Medicîniskâ tulkoðana ir arî zinâtnisko rakstu, medicînas studentu mâcîbu grâmatu tulkojums, populâras zinâtnes grâmatas par medicînu, reklâmas filmas ar specializçtu vârdnîcu, multimediju prezentâcijas vai pat programmas, kurâs minçti medicînas instrumenti.

Populârâkâs valodas, no kurâm jûs tulkojat, iespçjams, ir angïu, vâcu, franèu un krievu. Ðaura specializâcija aizòem tâdas valodas kâ dâòu, japâòu, íînieðu, turku, holandieðu, zviedru un norvçìu. Ar nelielu darbu, jo labprâtâk tas ir saistîts ar dzimtâs valodas runâtâja uzmanîbu.