Uzocmumu remonta programma

Enova programma tika raþota galvenokârt uzòçmumiem, kas veic tirdzniecîbas, pakalpojumu un raþoðanas darbîbas. Organisms, iespçjams, dzîvo ïoti viegli, kas ir liela priekðrocîba ðâda veida programmâm.

Lietotâja ieviestâs vçstules var papildinât ar unikâliem aprakstiem. Liela ilgstoða organisma priekðrocîba ir iespçja rediìçt standarta sarakstus, kas nopçrk daþus nevajadzîgu kolonnu noòemðanas noteiktâ brîdî vai pievienojot konkrçtus mainîgos. Informâciju var âtrâk filtrçt un izvçlçties, kas nodroðina grupçðanu pret jebkuru parametru. Enova tirdzniecîbas programmai ir meklçðanas funkcijas, un kopçjais ierakstu skaits, visticamâk, dzîvos bez ierobeþojumiem ar tiem, kas satur vçlamo izteiksmi. Enova programmas darbam nav nepiecieðama MS Office pilnâs versijas instalçðana, bet plâns ir ïoti saistîts ar paðreizçjo programmatûru, pateicoties kurai ir iespçjams efektîvi eksportçt informâciju kâ pierâdîjumus MS Excel izklâjlapai. Lietotâjs pçc tam, kad ir rediìçjis atlasîtos datus Office paketç, tos atkârtoti importç enova tirdzniecîbas programmâ. Ðîs sistçmas bûtiska iezîme ir iespçja sadarboties ar Open Office paketçm. Enova programmatûra ir paredzçta investoriem, kas strâdâ visâs jomâs, bet nav iespçjams apmierinât visu to vajadzîbas, bûtîbâ pieejamos ziòojumus un analîzes. Kâzu sastâvdaïas var pasûtît no integratoriem. Nâkamâs programmas laikâ nav apdraudçti atjauninâjumi, ziòojumi un iespçjas. Enova tirdzniecîbas programmai ir divas versijas: laba un platîna, kas ir ïoti elastîgi un palîdz rakstît un izlaist failus daudzos formâtos. Sistçma, iespçjams, dzîvo uz kombinçtiem un brîvi modificçtiem klientiem. Programma nodroðina attiecîbas starp dokumentiem, pateicoties kuriem ir iespçjams tos izdarît bez datu sniegðanas prasîbas. Enova sistçma garantç iespçju kopçt atseviðíus dokumentus vai dublçt viòu ìimenes (piemçram, rçíinu kopçðana no iepriekðçjiem mçneðiem, nenorâdot partnera un bûvniecîbas datus. Dokumentus var definçt kâ standarta skolas komandâ vai îpaðu, kopîgu ar konkrçta uzòçmuma viedokli. Ðîs ierîces padara Enova programmu par dzîvu perfekti piemçrotu zinâmâ uzòçmuma dokumentu aprites struktûrai.