Uzocmuma slcgdana

Bioretin

Gadîjumâ, ja mçs vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums ir jârisina ne tikai jautâjumi, kas galvenokârt saistîti ar darbîbu, bet arî kases aparâts. Jûs to nevarat zaudçt, neskatoties uz to, ka mçs to uztveram kâ spiegu, kas meklç mûsu apgrozîjumu skaidrâ naudâ un kas nodos visus datus Nodokïu pârvaldei, ja rodas ðâda problçma.

Kases aparâts un darba pabeigðana? Ðis jautâjums, iespçjams, tiek dots daudziem uzòçmçjiem. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir paredzçts Finanðu ministra rîkojumâ 2013. gada 14. martâ kases aparâtu vçsturç. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu, pat no tâ brîþa, kad tas stâvçjis pie raþotâja. Tie regulç paða kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Noteikumu bûtîbâ mums ir jâveic: ikdienas un fiskâlâ periodiskâ atskaite, 7 dienu laikâ no kases operâcijas beigâm mums jâiesniedz iesniegums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai izlasîtu kases atmiòu. Mums ir arî jâatdod pieteikums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai no saraksta reìistrçtu kases aparâtu. Vienâ galâ, ar karavîra palîdzîbu, mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par jebkuru kases aparâta darba laiku. Tas bûtu jâdara nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Ar rîkojumu ievieð pienâkumu sagatavot protokolu kases atmiòas satura lasîðanai.Kâ jûs varat uzminçt, ziòojumi cieð no plâniem salîdzinât to, kas ir lasîts no pçdçjâs naudas summas, ko viòð pârvaldîja ikmçneða vai ceturkðòa deklarâcijâs. Lai izvairîtos no sliktas situâcijas, laba programma izdrukâs pârskatu par pârdoðanas periodu, kuru jûs salîdzinâsiet ar tuvajâm PVN deklarâcijâm. Ja jûs kaut kur pieïâvât kïûdu, jûs izturçsieties ar iespçju veikt labojumu.Ir vçrts pieminçt arî to, ka, iesniedzot pieteikumu biroja vadîtâjam par fiskâlâs atmiòas lasîðanu, mçs sniedzam informâciju, ti, kâ nodokïu maksâtâjam tie bija nodokïu atvieglojumi. Mums jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja summa ir apstrâdâta mazâk par 3 gadiem, mums ir jâatdod nauda, ko mçs izmantojâm, iegâdâjoties kases aparâtu.Kâ redzat, uzòçmuma un finanðu biroja beigas ir lielais uzòçmums, kas jums bûs jâveic. Ja darba pabeigðana un viena un tâ pati likvidâcijas procedûra ir pabeigta mazâk nekâ trîs gadu laikâ - mums bûtu jâatdod saòemtais atvieglojums par nodokïu summu.