Ugunsdrodibas zona

Tas var iekïût sprâdzienâ pat sprâdzienbîstamâ, t.i., saturot gâzes, tvaikus vai putekïus. Un tas parasti notiek íîmijas uzòçmumos, rezervuâros, rafinçðanas rûpnîcâs, spçkstacijâs, krâsu darbnîcâs, íîmiskâs rûpnîcâs un cementa rûpnîcâs, arî daudzos citos, kur satiek putekïus vai pulverveida produktus.

Tâ kâ daþâs Eiropas Savienîbas valstîs daudzus gadus droðîbas noteikumi bija ïoti atðíirîgi, tie arî bija ïoti grûti aizstât preces, tika nolemts tos apvienot, novietojot ierîcçs, kas atrodas apdraudçtajâs zonâs, tâ saukto. ATEX maríçjumi.

http://lv.healthymode.eu/labakie-preparati-muskulu-masas-veidosanai/

Kâdi ir ATEX maríçjumi?Ðim uzòçmumam ir detalizçtas prasîbas, kas ir pazîstamas Eiropas Savienîbas tiesiskajâ regulçjumâ un kurâm jâatbilst visiem produktiem, kuri tiek izmantoti sprâdzienbîstamâs teritorijâs. Prasîbas, uz kurâm ðie noteikumi neattiecas, var bût iekðçji reglamentçtas konkrçtâs ES dalîbvalstîs, tâs nevar bût nesaderîgas ar ES daïâm un nevar saasinât prasîbas.Jebkurai ierîcei, kas paredzçta lietoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, jâbût kopîgi maríçtai ar direktîvu ieviesto modeli. Ðajos maríçjumos ir virkne simbolu, kas nosaka daþâdus parametrus, kas nepiecieðami ðiem instrumentiem. Un tikai:Uzliekot materiâlam CE zîmi, raþotâjs paziòo, ka ðî iedarbîba atbilst direktîvas pamatprasîbâm.Telpas, kurâs sprâdziena risks dzîvo, ir sadalîtas apdraudçjuma virsmâ. Bîstamîbas zonas apzîmçjums arî informç par apdraudçjuma veidu un tâ stiprumu:- to tvaiku gâzes un ðíidruma zona ir atzîmçta ar burtu G- degoðu putekïu zona - burts D.Pçc tam sprâdziendroðas ierîces tika izlaistas divâs grupâs:- spçks un tie paði çdieni, ko lasît raktuvçs,- II grupa ir ierîces, kas ievietotas grâmatâ uz virsmas vietâs, kuras apdraud gâzes, ðíidrumi vai putekïi.Nâkamâ klasifikâcija nosaka instrumenta korpusa un trieciena spçka blîvuma pakâpi.Precîza temperatûras klase ir krîze, t.i., maksimâlâ virsmas temperatûra, pie kuras tâ var radît ierîci.Kâdas ir ATEX zîmes izmantoðanas priekðrocîbas:- nodroðinât raþotòu droðîbu, \ t- iespçjamo draudu vai neveiksmju radîto ekonomisko zaudçjumu ierobeþoðana, \ t- dîkstâves ierobeþojumi gabalos, \ t- nodroðinât nepiecieðamo ierîèu kvalitâti.