Tarnova tulkojumi

Angïu valoda jau ir iekïuvusi zinâtnes pasaulç. Lielâkajâ daïâ Polijas zinâtnisko þurnâlu, pçtîjumu rezultâtu un darbu, papildus oriìinâlam, ir iekïauts arî angïu valodas variants. Tâ ir liela vieta tulkotâjiem, kuru profesija ir kïuvusi ïoti noderîga iepriekðçjos gados.

Rakstiskie tulkojumi ir vienkârðâki (tie neprasa darbu laika spiedienâ, bet jau mutiski tulkojumi (kâ pierâdîjums par sinhrono tulkoðanu zinâtniskâs diskusijâs ir vairâk absorbçjoði. Tâ rezultâtâ tulkotâjam ðobrîd ir jâdodas noteiktâ vietâ. Viòð ðeit neplâno kïûdas, bet viòam nav virsraksta valodâ aizmirstâ vârda vârda.

Lingvisti vienprâtîgi apgalvo, ka tulki îpaði vçlas no daudzu lapu tulkotâja. Nepietiek tikai valodas apgûðanai, pat perfekta. Izveidota arî koncentrâcija, izturîba pret okupâciju un uzticamîba. Zinâtnisko tulkojumu gadîjumâ ir arî zinâðanas par terminoloìiju no lauka informâcijas. Rezultâtâ slimîbu aprakstu tulkoðana, procentu likmes vai vienkârðie principi senajâ Româ tiekas ar speciâlistu, kas sniedz ðâdus terminu gan avota, gan mçría stilâ.

Zinâtnç visbieþâk sastopami rakstiski tulkojumi (mâcîbu grâmatas un grâmatas. Svarîgs tulkoðanas veids ir mutiskâ tulkoðana (konferences, zinâtniskâs lekcijas. Ðajos panâkumos parasti tiek lûgts sinhronais tulkojums. Tulkotâjs uzklausa komentârus sâkotnçjâ stilâ un nepârtraukti ietekmç to.

Secîga tulkoðana ir nopietnâka forma. Runâtâjs nepârtrauc viòa uzmanîbu. Ðajâ laikâ tulkotâjs neieòem vârdu un neizdara piezîmes. Tikai pçc runas beigâm mçs sâkam savu funkciju. Svarîgi ir tas, ka no avota viedokïa papildus mçríiem, kurus tâ çd mçría stilâ, izvçlas svarîgâkos faktus. Tâpçc ir grûti tulkot. Tâ rezultâtâ ir nepiecieðama pilnîga valodas apguve un pçdçjâ patiesîba, rûpîgums un loìiskâs domâðanas zinâtne. Diktçðana ir svarîgâka. & Nbsp; Tulkotâjam ir viegli runât arî, lai lietotâjiem bûtu viegls dzîves laiks.

Viens no tiem ir pamata. Vienlaicîgai un secîgai tulkoðanai ir nepiecieðamas daudzas nosliece, tâpçc ne visi var tos sasniegt.