Tabu eetrpadsmitaja brauciena

Symfonia Finanse i Ksiægowoúã ir optimâls instruments, kas palîdz uzòçmumiem rezervçt kontus ar biznesa profilu. Tad ir projekts, kas tiks pieòemts, lai optimizçtu cilvçku darbu vieglos un mazos uzòçmumos.

Programma ïaus saglabât èetrus ierakstu veidus: grâmatvedîbas uzskaiti, PVN uzskaiti, nodokïu datu ierakstus un norçíinu ierakstus. Viòð to iegâdâsies, lai izmantotu visu uzòçmçjdarbîbas informâciju konkrçtâ vietâ, vienlaikus nodroðinot datu integritâti un droðîbu.Programma, izòemot darîjumu notikumu reìistrçðanu, ïauj arî elektroniski nosûtît pasûtîjumu, drukât uz projekta balstîtos ziòojumus, kâ arî grafiku veidâ zinâmas diagrammas. Papildus grâmatvedîbas likumâ noteiktajiem standarta ziòojumiem programma ïauj automâtiski izveidot arî lietotâja iepriekð definçtus pârskatus, kas indivîdam dod ïoti bûtisku analîzi par uzòçmuma paðreizçjo finansiâlo stâvokli.Symfonia Finanse i Ksiægowoúã dodas uz PVN reăistru un nodokïu uzskaites automâtisku uzturçðanu saskaĦâ ar likuma par nodokĜiem par materiâliem un palîdzîbu prasîbâm. Programma ïauj jums izveidot un izdrukât PVN deklarâcijas, pamatojoties uz PVN reìistra informâciju.Programmas norçíinu ieraksti atvieglo uzòçmuma saistîbu un debitoru parâdu pârvaldîbu. Programma ïauj izdrukât uzvednes, ieviest interesi un izveidot bilances apstiprinâjumu. Tas arî ïauj konta stâvokïa izstâdçm noteiktâ laika periodâ.Pamatojoties uz programmatûru Symfonia Finanse i Ksiægowoúã, varam saglabât neatkarîgu uzglabâto datu droðîbu. Paðreizçjâ sistçma ir ideâli piemçrota finanðu datu reìistrçðanai un apstrâdei, un tâdçjâdi ir viens ideâls finanðu informâcijas avots, kas nepiecieðams ziòojumu sagatavoðanai. Pieòemot îpaðumu no plâna, iegûstam iespçju to pielâgot poïu pieprasîjumiem, pateicoties kuriem mçs noteikti varam îstenot uzòçmuma izveidoto grâmatvedîbas politiku.