Stradat ar sapou karti

Daudzas sievietes bçrnîbâ sapòo par daþâdu profesiju darbîbu. Daþreiz pat ðîs vçlmes piepildâs. Kurð bçrni visbieþâk vçlas bût, kad viòi aug? Nu, vairâk nekâ viens mazais zçns vçlas kïût par ugunsdzçsçju vai policistu. Daþi sapòo par kareivja esamîbu. Populâra profesija ir vairâk veterinârârstu. Un kâ ar meitençm? Meitençm tradicionâli ir jâbût modeïiem, aktrises un dziedâtâjiem.

Populârâkâ konkurenceIr vçrts atzîmçt, ka arvien populârâks bçrnu sapnis kïûst par slavenîbu. Iespçjams, pateicoties cita veida talantu ðovu popularitâtei. Protams, daþiem bçrniem joprojâm jâbût ârstiem vai juristiem. Daþreiz ðîs sugas iesaka paði vecâki. Protams, ne daudzi bçrni sapòo par darbu noliktavâ vai uz platformas. Vai pçdçjais skaistums ir dîvains? Ar garantiju Nr. Bçrnîba ir tâs ðarms. Mazi bçrni nav pârsteigti vai viòu sapòi ir iespçjami. Mazâ meitene sistçmâ nedod pçtîjumus: es neesmu diezgan paraugs, vai es esmu pietiekami labs, lai es bûtu ârsts. Daudzumâ, kad mçs augam, sâkam domât daudz reâlu un mûsu bçrnu fantâzijas tiek aizmirstas. Tomçr jâatzîst, ka tas ne vienmçr ir faktiski. Ir cilvçki, kas ir guvuði savas bçrnîbas vçlmes. Daudzi slavenîbas zvaigznes saka, piemçram, ka èetru gadu vecumâ viòi dziedâja "kabeïu mikrofonâ". Viòi bija tik pârliecinâti, ka vecâki tika òemti no cita veida lçjumiem mazâkajiem gadiem. Turklât viòiem beidzot izdevâs panâkt panâkumus. Ðâdi stâsti nav nekas neparasts. Un lai viòi justos kâ tâdi. Tad bûs labi pieauguðie.