Skolotaja darba parskats un semestris

Ðî gastronomijas tehnoloìija, pat kâdâ citâ jomâ, pastâvîgi attîstâs. Jauni izgudrojumi racionalizç restorâna darbu, tâpçc reti tiek gaidîts vairâk nekâ piecpadsmit minûtes pçc pasûtîjuma. Tas parasti strâdâ ar çdinâðanas vietâm, kurâs ir ïoti daudz klientu, un tâdçjâdi - lielâkie pasâkumi. Laika posmâ, kad restorânâ iesaistîtâ komanda pârtrauc daþus pasûtîjumus, mums ir vai nu jâapkalpo citi cilvçki vai arî jâapsver sagatavoðanas procesa tehnoloìiskais uzlabojums. Tâpçc tâ var bût paða procesa reorganizâcija vai jaunu iekârtu iegâde, piemçram, elektriskais smalcinâtâjs, kartupeïu maðîna vai mçrinstrumentu automâti.

Es bieþi çst âtrâs çdinâðanas. Man patîk skatîties çdienu veidoðanas procesu medîbâs. Labi koordinçta, labi pârvaldîta komanda ir patîkama, lai bûtu labs laiks. Gastronomijas lietai nav viedokïa starp cilvçkiem, kuriem ir iespçja to pârbaudît, bet tas man liek domât, ka daþi cilvçki tajâ ir diezgan veiksmîgi. Ir restorâni, kuros cilvçku, kas man dod dievîbu, sejas smaids nav mazliet melîgs. Jûs varat redzçt, ka ðie cilvçki identificç ar savu reputâciju un es varu païauties uz to, ka neviens nedod dzçrienu savai uzticîbai. Þçl, ka ne visi restorâni strâdâ. Piemçram, es biju liecinieks par vienlaicîgu nodilumu no galda un tâlâku pasûtîjuma pieòemðanu ar mazu zçnu ar skumjâm sejâm. Ðis punkts - kâ acîmredzamas darba òçmçju izmantoðanas vieta - pçdçjo reizi esmu pazudis ar plaðu arku.Lai uzlabotu restorâna izveidi, vçrts runât ar darbiniekiem. Ja viòi iesaka, ka ir vajadzîgs elektriskâ smalcinâtâjs, ir vçrts nopietni apsvçrt tâ iegâdi. Uzòemti klubâ ar paðreizçjo izredzes, viòi droði vien pamet daudz.