Sapes vcdera

Cilvçki bieþi tiek apsûdzçti necienîgu sâpju laikâ dzimumakta laikâ. Un tad, iespçjams, labi atturçs turpmâko seksuâlo aktivitâti. Tâdçï ir vçrts rûpîgi aplûkot ðâdu trûkumu un domât par to, kas, iespçjams, ir tâs cçlonis. Un cçloòi var bût patiesi atðíirîgi.

Ïoti bieþi sâpes dzimumakta laikâ sievietçm ir tieði saistîtas ar sausas maksts faktu. Daudzâm sievietçm ir pçdçjâ slimîba. Un caur to jûs nevarat mierîgi risinât attiecîbas. Par laimi, jûs varat pilnîbâ atbrîvoties no maksts sausuma. Sâkumâ ir vçrts izmantot îpaðas smçrvielas. Tomçr tie ir jâiegâdâjas aptiekâ, jo tikai tad viòi rçíinâs ar çrtu un smalku darbîbu. Pirms katras dzimumakta jums vajadzçtu bût ðâdâm smçrvielâm. Tas samazina berzes sajûtu, kas ierobeþo sâpju sajûtu. Turklât ir vçrts arî ðeit izvietot smçrvielas ar pretsçnîðu darbîbu. Visas maksts infekcijas bieþi rodas vîrusu vai sçnîðu dçï. Un, pateicoties ðâdiem smçrvielâm, jûs varat atjaunot pareizo floru. Tomçr, ja ðâdi produkti nesniedz gaidîtos rezultâtus, ir vçrts òemt vçrâ maksts sausuma punktu speciâlistam. Seksologs Krakova mums pastâstîs, vai konkrçtai problçmai ir fizioloìisks vai psiholoìisks pamatojums. Un pateicoties tam mçs varam sâkt pareizo ârstçðanu. Maksts sausuma gadîjumâ ârsts var ieteikt izmantot maksts globulas. Viòi staigâ ar mitrinâðanu un apûdeòoðanu. Tomçr, izmantojot ðâdus globulus, jâizvairâs no seksuâla kontakta. Ja, bet pat pçc ðâdas ârstçðanas problçma turpinâsies, var redzçt, ka tâ izturas pret psiholoìisko fonu. Seksologs noteikti par to pastâstîs. Un ir vçrts rûpçties par labâku kontaktu ar savu partneri. Ja mçs justies çrti un droði gultâ, viss sekss kïûs daudz maigâks un nesâpîgâks. Ir vçrts pagarinât priekðgâjienu. Tâpçc viòa sagatavo mûs pilnîgâm attiecîbâm.

Un, ja ðâdas sâpes parâdâs ilgu laiku, tas ir tâ vçrts, lai to atbrîvotu no visiem laikiem. Lai sekss, kas dzîvo îpaði dârgi, katram no mums bûtu jâmaksâ. Vienkârði rûpçjieties par savu mâjîgo vietu un dariet sevi veselâ un garîgi. Pateicoties tam, attiecîbas mums bûs patieðâm patîkamas.