Rupnieciskie putekisuccju karcher parskati

Vakuuma apkures sistçma kïûst arvien pievilcîgâka. No saraksta tas tiek pieòemts jaunos objektos, bet ir iespçjams arî instalçt esoðajos. Bet pçdçjâs papildu mâjâs viòa izvietojums ir bîstamâks un elegants.

Ko tâ saka, ka centrâlâ putekïsûcçju sistçma ir ideâlâka ar tradicionâlo putekïsûcçju? Galu galâ, tradicionâlo putekïu sûcçju panâkumos, mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visiem piemaisîjumiem. Tas viss ir atkarîgs no putekïsûcçja kvalitâtes, bet bieþi vien ir iespçjams, ka filtrs neparedz visus putekïus. Ðis putekïsûcçjs arî ir relatîvi skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktâ gaisa, nav filtra, kas kâ putekïsûcçja sastâvdaïa nav 100% efektîva. Tas neizraisa troksni, jo putekïsûcçja motors atrodas ârpus çkas. Tomçr nekas nav bez maksas. Svarîga putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, ko var vai nevar noþçlot, vismaz ne visi var to atïauties. Modernâs iekârtâs ðâdas shçmas uzstâdîðana ir diezgan vienkârða, jo mçs visu iekârtu brîvi izplata, kâ arî ârzemju iekârtas - gan elektriskas, gan hidrauliskas. Sistçmas svarîgâkâ daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas atrodas ârpus mâjas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, un tas apvienos piesâròojumu. Centrâlajai ierîcei ir pieslçgtas stingras caurules, kas tiek radîtas iesûkðanas caurules centrâ (ti, vairâku kontaktligzdu lielos objektos. Ðâdai ligzdai, lai veiktu vienkârðu uzdevumu, jâatrodas mâjas galvenajâ sienâ. Uz ðo sûkðanas ligzdu garâks nekâ dabîgajâ putekïu sûcçjâ, tiek izmantota elastîga elastîga ðïûtene, kurai tiek veikta tîrîðana. Ðïûtene, iespçjams, ir aprîkota ar îpaðu slçdzi vai tinumu. Centrâlâ putekïsûcçju sistçma, iespçjams, atradîs jaunus atbalstîtâjus.