Rupnieciskais putekisuccjs 38l klase m dwv902m

Rûpnieciskie putekïsûcçji tiek palielinâti jebkurâ telpâ, kurâ tiek raþoti daþâdi pulveri vai materiâli, kurus nevar apstrâdât ar parasto putekïu sûcçju. Viòi uzskata, ka sûkðanas jauda ir augsta, pateicoties kuriem viòi var âtri izmantot ïoti ilgu piesâròojuma lîmeni. Labâkie putekïsûcçji, kas izgudroti pçdçjâ brîdî, ir ateks putekïsûcçji, tas ir, centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji, kas atbilst ES ATEX direktîvai.

Tos izmanto galvenokârt visâs rûpnîcâs, kur pastâv vielas eksplozijas draudi. Un uzòçmumi, kas specializçjas rûpniecisko iekârtu tirdzniecîbâ, nodarbojas arî ar sprâdziendroðu apmâcîbu organizçðanu un labu maðînu lietoðanu ar atex padomiem. & nbsp; Ja mçs pçrkam rûpniecisko putekïsûcçju, kas satur ATEX sertifikâtu, mçs garantçjam, ka viòi var droði strâdât arî vietâs, kur ir daþâdas uzliesmojoðas vielas, kas var eksplodçt. Putekïsûcçji atrodas droðos starpgadîjumos, tâpçc viòiem vajadzçtu bût noderîgiem raþotnçs, kurâs pastâv ðâda sprâdziena draudi. Rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem ir liela nozîme raþoðanas uzòçmumiem. Kâ jûs zinât, katru dienu produkta raþoðanas vietâ rodas daudzi putekïi un pulveri, kâ arî citu materiâlu fragmenti, kurus nevar apstrâdât ar labu putekïsûcçju. Arî tîrîðana ar rokâm un daudz klimatisko apstâkïu ðeit nebûtu îsti svarîga. Rûpnîcai bûtu jâstrâdâ vairâk darbinieku, lai veiktu tîrîðanu, jo raþotâji, kas bija iesaistîti raþoðanâ, nespçs tikt galâ ar ðâdiem pienâkumiem. Tâdçjâdi rûpniecisko putekïu sûcçju iegâde ievçrojami samazina raþoðanas iekârtas uzturçðanas izmaksas. Tas, ka mums nav jâmaksâ papildu ikmçneða algas mâjsaimniecîbas darbiniekiem, noteikti bauda uzòçmuma îpaðniekus, kas rûpçjas par lielâko peïòu. Tâdçjâdi, protams, ïoti svarîgi ir rûpnieciskie putekïu sûcçji, kas pârsniedz optimâlos, bet òemiet vçrâ, ka nâkotnç mçs maksâsim mazâk par visu rûpnîcu. Labi putekïsûcçji mums dod vairâkus gadus. Tâpçc nav nepiecieðams tos daudz mainît, kas noteikti samazina arî rûpnîcas îpaðnieku izmaksas. Tâdçjâdi, protams, tas vçl nav samaksâts.