Programmatura valodas skolai

21. gadsimts ir spçcîgs pieprasîjums pçc cita veida tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret programmatûras atraðanâs vietu paðreizçjo lomu. Kas ir saskaòâ ar ðo koncepciju?

Vairâkas darbîbas, ar kurâm konkrçtu produktu pielâgojas Polijas tirgus vajadzîbâm programmatûras tulkoðana un tâdçï prasmîga programmatûras un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ un pat to saskaòoðana ar ðo valodu. Tâtad tâ savâc lietas, piemçram, datuma formâta vai burtu ðíiroðanas atslçgas pielâgoðanu alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar mâcîbâm un zinâðanâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM, programmâm, kas atbalsta domâðanu un veiktspçju, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta atbaida iespçjas, lai ar programmatûras palîdzîbu nonâktu ârzemju tirgû, un tad tas bûtiski atspoguïo uzòçmuma vispârçjos panâkumus.Pasaules gadatirgu raksta ievieðana aprobeþojas ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, ko citi cilvçki ir no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo lietotâju apstâkïiem, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta galvenokârt sastâv no cilvçkiem, lai reaìçtu uz konkrçtu tirgu secîbu, tâ koncentrçjas uz konkrçtâs vietas individuâlajâm vajadzîbâm. Tâpçc atraðanâs vieta tiek veikta atseviðíi par visu tirgû pieejamo, un vienreiz par konkrçtu produktu internacionalizâciju. Tomçr abi procesi attîstâs savstarpçji un ar lieliem plâniem pasaules tirgos - ir vçrts apsvçrt abus.Starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, ir atkarîbas, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms sâkat vietu vajadzçtu atturçties internacionalizâciju. Tas ir apmçram tajâ paðâ domâðanu, kâ arî internacionalizâcija veica ievçrojami saîsina noderîga lokalizâcijas procesu, kas paplaðina laika periodu, ko var tçrçt, lai îstenotu produkta laukumâ. Bez tam, arî izgatavoti internacionalizâcija noteikti piekrît ievieðanu labvçlîgu mçría materiâla izstâdç, neriskçjot apstrâdes programmatûru tûlît pçc pabeigðanas skatuves atraðanâs vietu.Uzticama programmatûras lokalizâcija noteikti ir biznesa panâkumu veids.