Profesionalas pilnveides tulkodana

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/Revitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Dokumenta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs esam atkarîgi no jebkura teksta tulkojuma, mums ir jâòem vçrâ ne tikai "iemâcîjuðies" vârdi un teikumi, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik raksturîgas visai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta rakstu angïu valodâ, to nedara tikai „akadçmisk┠veidâ, bet izmanto savus îpaðos veidus un pievienotâs idiomas.

Saskaroties ar paðreizçjo, ka globâlâ interneta tîkla loma vçl aizvien pieaug, bieþi rodas nepiecieðamîba veikt tulkojumus tîmekïa vietnç. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, kas nepiecieðama, lai sasniegtu âtrâku auditoriju, mums tâ ir jâorganizç vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu un poïu valodâ, tai ir jâbût ne tikai tulkoðanas spçjai, bet arî tendencei izteikt savas idejas un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kâ tad tâ praksç gaida? Tulkosim jebkuras angïu valodas tîmekïa vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Kamçr tiks saglabâta raksta vispârçjâ jçga (mçs uzminçsim to, kas ir vietne, teikumu loìiskâ secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tâpçc tas ir iespçjams, jo Google tulkotâjs atlasîto tekstu pârvçrð domâðanâ par vârdu "vârdu vârdam". Tâpçc praksç mçs neparedzam, ka tiks sagatavota profesionâla, daudzvalodu tîmekïa vietne, kas balstîta uz to. Tâtad tulkotâja tîmekïa vietnçs îsâkajâ nâkotnç & nbsp; cilvçks neaizstâs maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçka. Vienîgais, kas tam ir, saskaòâ ar cilvçka loìiku, ir jâizveido izvçlçtajai programmçðanas valodai. Tâpçc pat labâkais raksts, kas tulko lietojumprogrammas, beidzot ir aiz profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un, protams, tas vienmçr var bût. Ja jums kâdreiz bûs uzlabots rîks, kas dekorçts vienkârðâ un abstraktâ "domâðanas" versijâ, tad bûs mûsu civilizâcijas paðreizçjâ ietekme. Kopumâ labo tulkotâju mâcîbu objektâ ir jânodroðina atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârdu vârdam", bet arî palîdzçs skolai abstraktâ veidâ saprast valodu.& Nbsp;