Peldvietu drodibas noteikumi

Slaveni aprîkojuma raþotâji, kas strâdâ potenciâli nelabvçlîgos apstâkïos - bieþi vien tie, kas pakïauti sprâdzienbîstamîbai, liek tiem beigties ar ATEX sertifikâciju. Ðis apzîmçjums ïauj ðâdu iekârtu pircçjiem tirgû pârliecinâties, ka dziesmas ir arî droðas un lieliskas.

ATEX noteikumiSaòemot arî piedâvâjumu, lai izmantotu ATEX sertifikâtu, nosaka Eiropas Direktîva 94/9 / EK. Tomçr 2016. gada aprîlî to grozîs jaunâ Direktîva 2014/34 / ES.Visi piemçrojamie ATEX noteikumi attiecas uz jautâjumiem, kas saistîti ar elektriskajâm un mehâniskajâm iekârtâm. Viòi ir ïoti ieinteresçti jûras, zemes un virszemes iekârtu sistçmâs, kâ arî iekârtâs.ATEX sertifikâti ir maríçti ar aprîkojumu, ko izmanto, lai uzglabâtu, nodotu un izveidotu un aizsargâtu enerìiju. Maðînas un iekârtas ir gan mobilas, gan profesionâlas. Ierîces, kurâm Eiropas tirdzniecîbas izstâdç ir ATEX sertifikâts, garantç gan operatoriem, gan uzòçmumu îpaðniekiem, kuri tos izveido, ka tie ir estçtiski un piemçroti lietoðanai.

Iekârtu grupasGan tâ, kas bija spçkâ arî tad, kad tâ bija - direktîva, kas nonâk dzîvoklî, nosaka divas iekârtu grupas. Pirmâ ir kameras, kas tiek pasûtîtas raktuvçs. Otrâ daïa ir pilna ar daþâdâm iekârtâm, ko tâs veic potenciâli nelabvçlîgos apstâkïos.Atkausçðanas sistçmas atex - putekïu nosûkðanas sistçmâVisâm iekârtâm, ko iesaka koksnes un krâsu produktu raþotâji, jâattiecas uz atepûðanas sistçmâm atex, kas ir laba dezinfekcijas sistçma ar atex direktîvu. Lielie uzòçmumi droðîbas apsvçrumu dçï tajos slçpjas tikai prestiþâ, kas spçlç ðâdu sertifikâtu. Ðâda iekârta garantç, ka sprâdzienbîstami maisîjumi nebûs bîstami dzîvîbai. Maðînu parki un ATEX sertificçtie ir funkcionâli un ilgstoði.Ðîs maðînas ievçrojami samazina sprâdzienbîstamîbas risku atdalîðanas iekârtâs, kurâs rodas reakcijas un nevçlamas parâdîbas: neapðaubâmi, dzirksteles, akustiskâ enerìija vai pârspriegumi. Tie samazina elektrostatiskâs izlâdes draudus, kâ arî iekârtu pârkarðanu.