Pasaules nevainojamo pupiou virtuves cdieni

Praktiski visâ stûrî varat atðíirt tradicionâlos nacionâlos çdienus. Itâlija ir lieliska picu un makaronu cita veida forma, Francija ir populâra ar vardes kâjâm vai gliemeþiem, savukârt Âzijas virtuve balstâs uz rîsiem un zivîm.

Kad ir pçdçjâ Polija? Ïoti precîzi. Ârzemnieki, kas ierodas savâ pasaulç, parasti priecâjas par mûsu paðu virtuvi.

Polijas virtuve galvenokârt sastâv no cilvçkiem, kas çd gaïas çdienus, un lielâkâ daïa cilvçku ðâda veida uzturs îpaði ietilpst ìints. Diemþçl tas, iespçjams, ir labâkâ virtuve, parasti sajaukta ar milzîgu tauku daudzumu, bet garða viss kompensç.

Ir grûti nosaukt vienu tradicionâlo poïu çdienu, bet cûkgaïas karbonâdes ar kartupeïiem un ceptiem kâpostiem noteikti ir ïoti populâri. Tad katras mâjas izvçlnç nav delikateses. Tikai tie veidi, kâ izveidot ðo çdienu, var atðíirties.

Ka kâds sapòo bût par tradîcijâm, jums vajadzçtu iegâdâties jçlas gaïu, pçc tam iemest to un veidot karbonâdes. Un, pateicoties tehnoloìiju sasniegumiem, ðo procesu var uzskatît par ârkârtîgi nenovçrtçjamu. Pietiek ar gaïas chopper piedâvâtajâm iespçjâm, un cûkgaïas karbonâdes sagatavoðana apstâjas daudz zemâk. Nevienai mâjai, parasti vecâka gadagâjuma sievietei, nav spçka atbrîvot "cîòu" ar gaïu, un ðâda ierîce var dzîvot viòas glâbðanai. Ðâdu iekârtu izmantoðana nekâdâ veidâ neietekmç pârtikas pievienoðanu, jo vissvarîgâkais ir sapòu çdiens un garðvielas, ko katrs mâjsaimniece rûpîgi rûpçsies.

Citi tradicionâlie poïu çdieni? Tâpçc viòi neapðaubâmi ir baloþi, lielgabali vai krievu klimpas, kas, neskatoties uz zîmolu, nav krievu çdiens. Polijas virtuve absolûti nav kauns rietumos. Vislabâk par to ir popularitâte, ko restorâni ar poïu çdieniem bauda visâ pasaulç. Ârzemnieki mîl mûsu pârtiku un bieþi meklç receptes, kas palîdzçs viòiem sagatavot poïu çdienus.