Pasathieru parvadadana lidz 50 km

Kopð 2011. gada katram taksometra vadîtâjam, kas sniedz transporta pakalpojumus sievietçm, ir jâbût iespçjai izmantot automobiïa kases aparâtu. No ðî pienâkuma ir atbrîvoti pârvadâtâji, kas sagatavo mûsu pakalpojumus, bet apmainâs ar daþâdiem uzòçmçjiem.

Pârnçsâjamie fiskâlie kases taksometru vadîtâjiem izceïas ar saviem attiecîgajiem izmçriem. Tie parasti ir aprîkoti ar rokturiem, kas nonâk tâs pastâvîgajâ uzstâdîðanâ transportlîdzeklî, un tie tiek darbinâti ne tikai ar akumulatoru baterijâm, bet ir vairâk nekâ tie, kas ir pieslçgti automaðînas akumulatoram, pateicoties tam, kâpçc tie netiek izlâdçti visâ maiòas laikâ. Ierîce parasti ir displejs, kas nopçrk, lai to izmantotu pastâvîgâ un horizontâlâ vçrtîbâ, un tas ir spçcîgs mainîgajiem laika apstâkïiem. Atcerieties, ka taksometra un kases aparâta norâdei jâbût viegli lasâmai, braucot ar taksometra vadîtâju un pasaþieri.Papildu funkcijas, kas bûtiski uzlabo katra pârvadâtâja darbu, ir: iespçja tieði pieslçgt kases aparâtu tieði taksometram, pateicoties kuram var automâtiski izdrukât kvîti, iespçju pieðíirt atlaides vai atcelt panâkumus, kad klients atsakâs no darbîbas. Nodokïu kases aparâts taksometra vadîtâjam tika izstrâdâts galvenokârt ar ðîs profesijas specifiku. No viòas izdrukâtâ kvîts ir daþas interesantas lietas, piemçram, ceïojuma laiks, nobrauktais attâlums, taksometru skaits vai uzòçmumu skaits, ko izmanto daþos tarifos. Taksometra vadîtâjs joprojâm var sniegt rçíinâ informâciju par sniegtajiem papildu pakalpojumiem, proti, bagâþas nodoðanu, dzîvnieku transportçðanu utt.Tâpat kâ visi kases aparâti, tie ir pamatfunkcijas - dienas un mçneða pârskata, kases statusa, norçíinu ziòojuma drukâðana un papildus taksometra iestatîjumu atskaites drukâðana.Kases aparâts, kas joprojâm ir saistîts ar taksometru un kam ir viena ierîce, bet îstenojot ðo risinâjumu, bieþi vien nedarbojas, jo tas ievçrojami samazina ierîces darbîbas stadiju un ietver nepiecieðamîbu bieþi nomainît papîra ruïïus. To ir iespçjams pieslçgt pie klçpjdatora, sagatavojot atbilstoðu darbu vai atjauninot programmatûru.Kasieris, kas bagâts ar jauku un lielu veidu, kâ savâkt un izjaukt automaðînâ, pateicoties ne tikai tam, ka viòa, iespçjams, strâdâ ar daudziem taksometriem, citâdi tos neizmanto nevienâ automaðînâ, tik bagâtîgi, lai to nogâdâtu birojâ vai mâjâs, un tur sagatavotu izdruku. Tas arî rada jums kases aparâta zâdzîbu ilgstoðu apstâðanâs laikâ.