Partikas rathodanas procesa

https://m-ze24.eu/lv/

Putekïu savâcçji, iespçjams, ir viena no interesantâkajâm rûpniecîbas ierîèu grupâm. Pateicoties lietojumprogrammu attîstîbas klâstam, viòi spçj pielietot mehânisko skolu, izmantojot izpûðanas sistçmu un saspiestu gaisu.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ir putekïu savâcçji, kas pielieto praktiski visâs nozarçs, kur pastâv problçma ar piesâròoto gaisu, kas rodas raþoðanas laikâ.

Ïoti vienkârði ir tâ sauktie putekïu savâcçji, kas tiek pieòemti îpaði koka un mçbeïu rûpniecîbâ, un lieliski pilda mûsu pozîciju arî tad, ja iegûst daþâda veida putekïus, piemçram, plastmasu, makulatûru utt. visas raþoðanas zâles, kâ arî vâjas stacionârâs porcijas, kas tiek izmantotas atseviðíi konkrçtâm maðînâm.Mazie rûpnieciskie putekïu savâcçji (tâ sauktie kasetnes ir cita veida raksti par to. Neskatoties uz to salîdzinoði mazo izmçru, tâm ir liela filtrâcijas telpa. Tâs vislabâk kontrolç darbojoties ar veciem un smalkiem putekïiem. Tâpat kâ kaseðu putekïu separatori, kas darbojas ar zemu putekïu koncentrâciju.Lielâkas ierîces (piem., Cikloni var atrast pielietojumu, jo îpaði tehnoloìijâs, kurâs liels daudzums putekïu no erozijas, piemçram, enerìçtikâ, ir brîvs bûvmateriâlu darbs, koksa, lieðanas, ogïu nozarç ucViòi var doties uz sprâdzienbîstamu saturu, kas nozîmç, ka tie ir izgatavoti saskaòâ ar ATEX ieteikumiem. Galvenie izmantojumi bija zâìskaidas, koka skaidas, putekïu slîpçðana ar citu materiâlu kârtiem, tâ saukta. eïïas migla, metinâðanas dûmi utt.Jaunâkie filtru putekïu savâcçji ar moduïu konstrukciju ir raksturîgi ar spçcîgu uzstâdîðanu un daudzfunkciju. Ir iespçjams izmantot daþâdus veidus attiecîbâ uz to apstrâdi, filtru uzmavu iztukðoðanas un tîrîðanas metodi.Nozîmîga loma ir rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem: tie ïauj saglabât formu un higiçnu raþoðanas zâlç un ziemâ recirkulâcijas metodi, lai atgûtu siltu gaisu.