Partikas griedanas madina 310p

Atex apmâcîbu vai apmâcîbu apjomu kritizç un piemçro konkrçtâs personas vai organizâcijas lietâm. Nâkamajâ sarakstâ parâdîti vissvarîgâkie jautâjumi, uz kuru pamata tiek izstrâdâts galîgais mâcîbu plâns. Ðo sarakstu îpaðos gadîjumos var paplaðinât, iekïaujot tajâ jaunus jautâjumus.

Atex valsts apmâcîba:ar sprâdzienbîstamîbu saistîti juridiskie iemesli: ATEX direktîva 137 un valsts regulçjums,ATEX95 direktîva un valsts regulçjums; & nbsp; abu ATEX137 un ATEX95 direktîvu savstarpçjâs attiecîbas,ar ugunsdroðîbu saistîtie juridiskie pamatojumi: Iekðlietu un administrâcijas ministrijas 2010. gada 7. jûnija rîkojums par telpu, çku un dzîvokïu ugunsdroðîbu; savstarpçjâs attiecîbas ar ATEX direktîvu137,galvenie noteikumi par sprâdzienbîstamîbas zonu klasifikâciju un nozîmîgumu; galîgo novçrtçjumu par gâzu, ðíidrumu un putekïu tvaiku sprâgstvielu parametru piemçrotîbu, \ telektrostatiska iezemçðana - problçmu sareþìîtîba, piemçri un papildu tehniskie risinâjumi,sprâdzienbîstamas aizsardzîbas veidi rûpniecîbâ un to atlases galvenâs patiesîbas; pamatnoteikumi procesa iekârtu nodroðinâðanai pret sprâdzienbîstamîbu, \ tvienîbas piemçri, kas ilustrç individuâlo sprâdziendroðîbas sistçmu izmantoðanas efektivitâti, \ tpamatnoteikumi par droðu akciju rakstîðanu un iekârtu apkalpoðanu sprâdzienbîstamâs zonâs, \ tsprâdzienu piemçri rûpniecîbâ, \ tventilâcijas pakâpe un pieejamîba, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonas diapazons, piemçram, gâzes iekârtas, ûdeòradis, propâna-butâna gâze, acetilçns; akumulatoru uzlâdes punkti, íimikâliju glabâðanas skapji, \ telektriskâs maðînas sprâdzienbîstamîbas zonâs - vispârîgas vadlînijas ierîèu montâþai, \ tbîstama negadîjuma draudi nozarç; izvçlçtâs grûtîbas, kas saistîtas ar uzglabâðanu, dezinfekciju, ogïu apstrâdes sistçmâm elektrostacijâs, ierobeþojumus, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas sistçmas izmantoðanu, \ tprocesu un âtri apdraudçt biomasas lînijas.