Optiskas sistcmas angiu vardnica

Laboratorijas mikroskopi (ko sauc arî par optiskiem mikroskopiem ir mikroskopa ierîce, kas izmanto gaismu, kas darbojas caur optisko sistçmu, lai radîtu palielinâtu redzamâ objekta attçlu. Mikroskopi parasti ir izgatavoti no optisko lçcu kopuma, no daþiem lîdz pat desmitiem.

Kur tiek izmantoti mikroskopi?Mûsdienu laboratorijas mikroskopi tiek izmantoti zinâtnes spçkos, lai pçtîtu ïoti mazus objektus. Profesionâlos mikroskopus izmanto bioloìiskos, bioíîmiskos, citoloìiskos, hematoloìiskos, uroloìiskos un dermatoloìiskos testos arî klîniskajâs laboratorijâs daþâdâs medicînas iestâdçs. Bioloìijâ, cita starpâ, izmanto laboratorijas mikroskopus. meklçjot mikrobus un kontrolçjot ðûnu un audu morfoloìiju. Zinâtniskâs disciplînas, kas atbild par ðiem pçtîjumiem, ir mikrobioloìija, histoloìija un citoloìija. Bet íîmijas un fizikas jomâ mikroskopi tiek izmantoti, piemçram, kristalogrâfijâ vai metalogrâfijâ. Ìeologi tos izmanto, lai analizçtu akmeòu bûvniecîbu.

Attçla tuvinâðanaTradicionâlâs laboratorijas mikroskopi, kas izmanto dabisko vai mâkslîgo gaismu optiskâ secîbâ (daþreiz tos aizstâj ar gaismas mikroskopiem, tiek izmantoti izglîtîbâ kâ izglîtojoðs lîdzeklis, kas atbalsta precîzâs zinâtniskâs nodarbîbas. Pârbaudîto objektu personîgi novçro okulârs vai monitora ekrâns, pateicoties projektora adaptera lietoðanai. Filmas palielinâjuma maksimâlais lielums optiskajos mikroskopos ir acîmredzams ar objektîva leòía izðíirtspçju, kas ir apvienota ar gaismas viïòa garumu, un mainâs attçla skaidrîba, kas atbilst objektîva precizitâtei. Pirmie laboratorijas mikroskopi ïâva desmitkârtîgu palielinâjumu, bet ðajos optiskajos mikroskopos var iegût palielinâjumu par tûkstoðdaïu.