Opoles kases aparati

Tulki parasti tulko sveðvalodu izteikumus dzimtajâ valodâ, un tikai izvçlçtâs personas pietiekami labi zina otro valodu, lai varçtu izòemt dzimto valodu. Daþreiz lielâkâs konferencçs vai biznesa sanâksmçs notiek tâ, ka tulkotâji neatspoguïo visas nepiecieðamâs valodu kombinâcijas. & Nbsp; Ðai situâcijai jâietver, piemçram, vieta, kur vâcu tulkotâjs vâcu valodu tulko angïu valodâ, un angïu valodas tulkotâjs tikai tad veic runas tulkojumu valodâ, kas pieejama jauniem pasâkuma dalîbniekiem. Tad tâ ir forma, ko parasti dçvç par releju - netieðu tulkojumu citâ sveðvalodâ.

Pçc vârda pivot saprot tulkotâju, kurð piedalâs apspriestajâ procedûrâ, kas tulko tekstu valodai, kas pieejama citiem tulku sinhroniem tulkiem. Ðâdiem tulkotâjiem ir tiesîbas manevrçt, kas pazîstama kâ retour, un tâdçjâdi dzimtâs valodas apmâcîba ðai aktîvajai valodai. Ja mazâk pievilcîgajai valodai kâ pasîvai ir tikai viens vai divi tulkotâji, tad viòi no apspriestâs valodas tulko mûsu aktîvajâ valodâ, kas pçc tam darbojas kâ pivot citiem pârçjiem vilcieniem. Pateicoties netieðajai tulkoðanas metodei, konferences ir iespçjamas ar ierobeþotu valodu kombinâciju skaitu un var ietaupît naudu.

https://pure-prov.eu/lv/

Pârsûtîðanas metodes trûkumi ir palielinâts risks kïûdîties, tulkot no jûsu tulkojuma, kâ arî bûtiskâ atðíirîba laika posmâ starp runâtâja parâdîðanos un brîdi, kad klients noklausâs galîgo tulkojumu. Tulku biroju speciâlisti Varðavâ paziòo, ka ir ïoti apgrûtinoði, it îpaði, ja runâtâjs runâ vai dâvâ runas laikâ. Tâ rezultâtâ formâ ir arî nejauðs komiksu efekts, kad puse no auditorijas apbalvo runâtâju ar aplausiem, jo viòi jau ir dzirdçjuði izrâdes beigas, otrâ auditorijas daïa acîmredzot dara to paðu, lai gan tikai ar aizkavçðanos, ko izraisîjusi vçlâk klausîðanâs, lai ietekmçtu valodu.