Nooemiet matus

Mana brâïameita mîl spçlçt ar matiem ïoti daudz, jûs varat strûkt viòai stundas un iztîrît. Viòa ir tik iesaistîta, ka, ja es vçlos, lai viss izskatîtos perfekti, es varu piecas reizes koriìçt vienu pîti, visu laiku liekot matu lokus vai uzspieþot tos. Viòð novçrtç skolu brilles visprecîzâk un veic viòus. Viòas pçdçjâ radîðana Scurvy karalienei ir arî smieklîga, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Tad ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un atkal ne. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos ... tâ sâkâs. Filmu uzòemðanas laiks arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ lieliska princese. Tomçr, kad viòa paliek pie princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Negaidot ar pçdçjo, kopð izrâdes sâkuma bija gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, savukârt savâ runâ tâ skançja vçl nedaudz "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par aristokrâtu, kas ir viòas padotais". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtojot matus piepildîtas kokas âdâ. Tâ kâ mçs, protams, jau iepriekð teicâm, mçs ðobrîd pçtâm, kâ veidot matus, tâpçc tas viss bija ïoti labi. Viòas mâte, manâ pusç, arî ðobrîd bija pilnîgi divdesmit.

https://ecuproduct.com/lv/goji-cream-labakais-adas-kopsanas-lidzeklis-ar-grumbam/

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu