Modes izstathu galerija ostrovia

Pagâjuðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri izveidojuði apvienoðanâs sezonâ. Mçs pat varçtu apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus auditorijâ.Izsmalcinâtais ðovs tika òemts vçrâ zemâkajâ tçmâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcija tika izmantota tikai sirsnîgiem un gaisîgiem audumiem ar nozîmîgâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk tika piemçroti gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Blakus tiem bija prieks arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar pilnâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc izstâdes iznâca îpaði ðim ceïam sagatavotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika nodota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks noteikti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas veselîgas un çrtas darbîbas. Viòas darba devçjs vairâkkârt ir teicis savus produktus izsolçm, un pçc tam, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu vairâk kolekciju nekâ veikalos.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no âtrâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pirmkârt un galvenokârt lieliski drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Kâdu laika periodu uzòçmums veido kolekcijas sadarbîbâ ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka tâs vienmçr apkopo garâs rindâs no vienas rîta pirms veikala izveides. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî zîmola produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu klientu vidû, arî departamentâ, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par saòemto atalgojuma spçku un apliecinot, ka produkti ir vispiemçrotâkâ klase.

NonacneNonacne - Labâkâ dabiskâ formula pûtçm!

Skatiet savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi