Modes dovs kuii sandomierz

Pçdçjâ sestdienâ notika jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja redzçt, ko dizaineri ir darîjuði jaunajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija tuvâkajâ punktâ un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Mâkslâ izmantoti tikai organiski un viegli audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par gaismîgiem, krâsainiem maksimiem svârkiem ar tamborçtiem izmçriem. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìîòu un interesantu ziedu.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota ðai cîòai. Kleita tika nodota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ieòçmumi, kas gûti no paðreizçjâs pârdoðanas, tiks nodoti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti parâdîjies savu darbu izsolçs, un pçc tam, kad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies veikalos, kas atrodas maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmolam ir atvçrta datorizçta tirdzniecîba, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionârâ kârtîbâ.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir viens no nebeidzamâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Viòam ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tai skaitâ daudzus topoðos drçbniekus, drçbnieku un arhitektu. Kâds popularitâtes posms padara kolekcijas vienotas ar svarîgiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm strâdâ ar visu atzîðanu, ka atkal pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas milzîgâ rindâ no îpaðas rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes rezultâti daudzus gadus ir ïoti populâri gan saòçmçju vidû, gan pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai nav izdevies nemaz nerunât par saòemto gandarîjumu, kas apliecina, ka lîdzekïi ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi no Krakovas