Mikroskopu

Kolposkopu atklâja Hanss Hinselmans 1945. gadâ. Tad ir papildus ginekoloìiskâ izmeklçðana, kas lîdzîgi kâ mikroskopâ sagaida un ievçro, tas ir, pateicoties uzstâdîtajam lçcai, tas ïauj attiecîgajam ârstam veikt reâlu sievieðu reproduktîvo orgânu izmeklçðanu.

Tas ir speciâli izstrâdâts, lai pârbaudîtu vulvas, maksts, apakðçjo dzemdes kaklu un dzemdes kaklu. Ðî ierîce îsâ laikâ ïaus sistçmâ, jo tikai daþas minûtes, lai atpazîtu, vai konkrçtais sievieðu orgâns ir pakïauts slimîbas riskam, vai ne, vai tajâ ir neoplastiski bojâjumi, t.i. Vçzis ir viskaitîgâkâ no visâm slimîbâm. Neskatoties uz medicînas attîstîbu ðobrîd, tas joprojâm nav viegli ârstçjams, ja to konstatç par vçlu. Tâpçc, izòemot standarta ginekoloìiskos izmeklçjumus, kas neatrod neoplastisko pârmaiòu agrîno stadiju, tiek izmantoti vairâki citi testi, piemçram, citoloìiski pierâdîjumi. No otras puses, ir apgalvojums, ka septiòdesmit procentos var atklât vçþa izmaiòas. Kolposkopija, ko izraisa rîka, ko dçvç par kolposkopu, izmantoðana ir daudz funkcionâla, jo tâ dod deviòdesmit procentus no iespçjas atrast vçzi pirmajâ posmâ. Kâpçc tas ir tik svarîgs? Jo pirmajâ, mazâkajâ posmâ vçþa izmaiòas, tas ir simts procentiem ârstçjams, bet ïoti progresîvâ stadijâ, jo sliktâka pacienta izdzîvoðanas iespçja. Grûtîbas medicînas jomâ un speciâlisti ginekoloìijas un sievieðu reproduktîvo orgânu vçþa jomâ apgalvo, ka ir vçrts apvienot abas pçtîjumu metodes, t.i., veikt citoloìisku izmeklçðanu un kolposkopu izmeklçðanu. Tas faktiski ir simtprocentîga garantija âtrai vçþa atklâðanai un praktiski noteiktai ârstçðanai. Tâpçc ir vçrts veikt pçtîjumus vismaz reizi ceturksnî.