Mehaniska apstrade gdaoska

Rûpnîcas ir nozîme, kurâ parastâs ikdienas preces tiek raþotas no ikdienas izejvielâm, kuras, iespçjams, ir akmens, smiltis, polimçri, íimikâlijas, metâls un daudz kas cits. Ðo produktu daudzumi ir tûkstoðiem vai pat simtiem tûkstoðu dienâ.

Dr ExtendaDr Extenda - Novatorisks seksuâlâs funkcijas stimulators katram cilvçkam!

Visu produktu apstrâdes laikâ atkritumi tiek izðíiesti îpaðos konteineros, kas pçc tam tiek iztukðoti un atkritumi tiek apglabâti. Tomçr, veicot ðâdu apstrâdi, kâ pierâdîjumu par granîta plâksni, ir redzams, ka gaisâ tiek pârnesta liela putekïu deva. Tik smalki sakrît, ka pat mûsu deguna dobums, kas specializçjies nelielu putekïu daïiòu iegûðanai, neapstâjas ar ðâdu piesâròojumu, un katru dienu darbinieks, kas veic vienkârðas raþoðanas darbîbas, ieelpo lielu daudzumu ðâdu putekïu. Viòi var viòu sâpîgi nodarît, izraisot klepu vai alerìisku reakciju, un visbieþâk organisma piesâròojums ar putekïiem parâdâs tikai pçc desmit vai divdesmit gadu darbîbas noteiktâ mâjâ pareizos apstâkïos. Tad mçs cenðamies, lai speciâlists ar plauðu vai gremoðanas traucçjumiem, vai kâds cits, saistîbâ ar vietu, kur uzbruka putekïi, un mçs noskaidrojâm, ka mûsu slimîbas sevi atzîst par nozîmîgu lomu paðreizçjâ biznesâ.

Diemþçl ðâds saturs ir tâlu, bet ðodien mçs to varam efektîvi novçrst. Novietoðanas sistçmu instalçðana, t.i., novadîðanas sistçma rûpnîcâs, kas pakïautas jebkâda piesâròojuma ietekmei, noteikti samazinâs problçmu. Faktiski ðâda sistçma ir spiesta visu nozari, neatkarîgi no piesâròojuma jaudas. Ir zinâms, ka tçrauda rûpnîcâs dûmu un putekïu daudzums bûs daudz lielâks nekâ putuplasta raþotnç, tomçr otrâ otrâ rûpnîcâ darbinieki ir pakïauti sliktiem piemaisîjumiem, kaut arî atðíirîgi un pretçjâ koncentrâcijâ.

Ja mçs esam uzòçmçji un mçs nodarbojamies ar rûpnîcu, mums jâdomâ par to, kâ tiek veikts atsavinâðanas process, pirms sanitârais darbinieks veic nejauðu aprûpi ar mums un uzdod mums to instalçt, ja pastâv draudi likvidçt mâju. Protams, tas attieksies uz filtrçðanas sistçmas iegâdes un montâþas izmaksâm un varbût izmaksâm, kas saistîtas ar halles modernizâciju, uz kuru tas attiecas. Tomçr cilvçku veselîba ir tâlu, vçrtîba, ko ir vçrts ieguldît, un, iespçjams, viena diena, un tâpçc mums tas bûs jâdara.