Makro datu filtrcdana

Motion Free

Ðíidruma filtrçðanai laukumâ ir daudz datu filtru. Starp tâm pastâv atðíirîbas, kas galvenokârt attiecas uz cilvçkiem, kas atrodas tîrîðanas lîmenî. Jûs varat, cita starpâ, nomainît spraugu filtrus, maisiòu filtrus vai magnçtiskos filtrus.Pirmkârt, pateicoties vienkârðajam darbîbas veidam, ðie instrumenti ir pelnîjuði vislielâko tîrîðanas efektivitâti.

Magnçtiskie filtri ir paredzçti daþâdu materiâlu, ðíidru produktu, daïçji ðíidru produktu tîrîðanai no visiem dzelzs piesâròotâjiem. Piemçrots magnçtiskais nesçjs dod iespçju izveidot tâdu ierîci, kas atpazîs atbilstoðu pievilcîbu un to paðu optimâlo efektivitâti.Magnçtisko filtru izmantoðana tiek iegûta daudzâs nozarçs. Magnçtisko filtru mçríis ir òemts no smagâs rûpniecîbas uz pârtikas rûpniecîbu.Galvenais mçríis ir nodroðinât magnçtiskâs filtri, sûkòi, uzklâðanas maðînas, vai centrifûgas no kaitîgiem gabali metâla, kas ir iegâdâjuðies konkrçto produktu raþoðanas lînijas.Magnçtiskie filtri ir piemçroti uz brîdi atkarîbâ no to funkcijas. Cita starpâ var minçt: neodîma filtrus pârtikas rûpniecîbai, funkcijas augstas temperatûras un ferîta filtros, lai nodroðinâtu daudz vçrtîgu temperatûru.Magnçtiskais filtrs efektîvi atdala vislabâkos piemaisîjumus (èipsi, ðíiedras, dzelzs putekïi. Tâ var staigât augstceltnçs. To raksturo viegla apkope un tîrîðanas âtrums. Tas ir izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda. Tas var pelnît naudu par projektiem ar ïoti augstu viskozitâti.Magnçtiskie filtri efektîvi palielina raþotòu efektivitâti un vienlaikus ir ïoti viegli uzturçt. Magnçtiskâ filtra izmaksas ir diezgan lielas, bet tas maksâ ïoti daudz. Ir vçrts uzsvçrt, ka magnçtiskâ filtra izmantoðanai ir ekoloìisks mçríis.