Led apgaismojums telpa

Avârijas apgaismojums mûsdienu laikos ir ïoti svarîga droðîba, un tas nozîmç, ka darba òçmçji tiek evakuçti no bîstamâs çkas. LED avârijas apgaismojumam ir ârkârtîgi svarîga funkcija, pirmâm kârtâm gaismekïu pamata strâvas padeves traucçjumu gadîjumâ. Îpaði svarîgs jautâjums ir ne tikai labâ apgaismojuma izvçle, bet arî atbilstoða maríçðana ar visâm komunikâcijas iespçjâm un lielu riska zonu.

Prostero

Kâdi avârijas moduïi ir pieejami tirgû?Mûsu tirgû mçs atrodam daudz gaismekïu un speciâlu avârijas moduïu, kas dos mums lielu droðîbu, evakuçjot cilvçkus. Pieejamâs sekas tirgû var izmantot, piemçram, avârijas apgaismojumam sociâlajâ interjerâ, birojos, privâtos dzîvokïos vai kâpòu telpâs. Mûsdienu moduïus un avârijas gaismekïus raksturo ne tikai bagâts dizains, bet arî jaudas daudzveidîba un ïoti stingru droðîbas prasîbu izpilde. Veikalu plauktos daudzas ievçrojamas slavenîbas spçlç ne tikai tîkla gaismekïus, bet arî modernu LED avârijas apgaismojumu ar paaugstinâtu hermçtiskumu, ko var viegli kombinçt vietâs, kur ir liels mitrums un augsts putekïainums. Avârijas apgaismojums ar paaugstinâtu hermçtiskuma klasi ir ideâli piemçrots vannas istabai.

Ko meklçt pirms pirkuma?Cilvçkiem, kuriem nepiecieðams iegâdâties profesionâlu LED avârijas apgaismojumu, vajadzçtu meklçt produktus, kas sagatavoti no augstas kvalitâtes materiâliem pçc kârtas. Paðlaik daudz nopietnas reputâcijas tiek risinâtas, inter alia, ar gaismekïiem, kas bûvçti no cçlâ, alumînija vai polikarbonâta. Ðos râmjus var pieðíirt vertikâlai sienai un griestiem. Ir vçrts ieguldît pievilcîgu un vçrtîgu zîmolu apgaismojumâ, pateicoties tam vienmçr bûs 100% pârliecîba, ka mçs varçsim piedâvât mums daudzus gadus ilgu lietoðanu. Ir vçrts meklçt tâdus zîmolus kâ TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX vai HYBRYD. Izvçloties modernu LED avârijas apgaismojumu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu gan tam, vai mûsu iegâdâtais produkts satur CE sertifikâtu, gan apstiprinot mûsu avârijas apgaismojuma atbilstîbu paðlaik spçkâ esoðajiem Eiropas standartiem.

testiMûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmâs tiek atzîti daudzi jauni risinâjumi, kas rada labâku komfortu lietoðanai un, galvenais, uzstâdîðanas droðîbu. Ir vçrts ieguldît ðâdâ avârijas apgaismojumâ, kurâ bûs iespçjams veikt labus testus ar PN-EN 50172 noteikumu: paðreizçjos apgaismojumos ar paðpârbaudi pamata ikmçneða funkcionâlais tests var dzîvot automâtiskâ reþîmâ, tâpat kâ gaismas laika pârbaudes. Vietçjâ tirgû ir pieejami arî speciâli avârijas gaismekïi, kas noteikti interjeram, kur jâreìistrç visi atseviðíu avârijas gaismekïu pârbaudes vçsture.

Kur jûs vçlaties bût noderîgs?Avârijas apgaismojums un tâtad evakuâcijas apgaismojums bûtu jâpieòem visâs evakuâcijas iespçjâm sabiedriskâs çkâs un kolektîvâs dzîvesvietâs. Avârijas apgaismojums jâapsver arî visâs iespçjâm, kas jâizvairâs un kuras darbina tikai mâkslîgais apgaismojums. Absolûti, tie bûtu vairâk jâiesaista kino interjerâ, teâtri, daþâdâs iespaidîgâs vietâs, lasîtavâs, þurnâlos, konferenèu telpâs, sporta zâlçs, izklaides vietâs, muzejos un îstâs sabiedriskâs çkâs.