Laminata stipribas aprciinadana

Precîza kravu apjoma un izskata noteikðana ir nepiecieðama, lai analizçtu iekârtas tehnisko stâvokli, materiâlu izvçli, bojâjumu cçloòu izklâstu vai priekðlikumus izmaiòâm un aprûpei.

tablešu klasifikācija muskuļu masai

Lîgumâ ar iepriekðminçto mçs izmantojam skaitliskas metodes, lai noteiktu slodzes lîmeni mûsdienâs, îpaði galîgo elementu metodç (FEM.Galîgo elementu metodi var izmantot gan statiskiem, gan efektîviem elementiem. Dinamiskajos notikumos liela problçma ir, piemçram, slodzes izmaiòu âtrums, berze un mediju plûsmas. Krustiòu aprçíinus papildus izmanto, lai noteiktu bojâjumu un bojâjumu cçloòus.Tipiskas analîzes, kas saistîtas ar mes aprçíiniem, attiecas uz katru:- spriegumu un deformâciju stâvokïa pârbaude kritisko vietu noteikðanas vietâ, \ t- valsts pielâgoðana, lai samazinâtu struktûras intensitâti, \ t- kaitçjuma cçloòu pârbaude un to uzsvars uz darbîbâm, \ t- lçjumu un plûsmu modelçðana.Ðî spçle, jaukumu aprçíini atceras un ïoti svarîga vieta jûrniecîbas nozarç. Projektçjot peldoðu vai iegremdçjamu konstrukciju, detalizçta FEM analîze par to izturîbu un citâm îpaðîbâm ir lîdzeklis, lai nodroðinâtu jaukus un rûpnieciskus risinâjumus.Visefektîvâkais ir sagatavot sâkotnçjâs analîzes projekta sâkumposmâ. Tas ïaus jums izvairîties no kïûdâm turpmâkajâ dizainâ. Svarîgâkais aprçíinu elements ir noteikt konstrukcijas tieðo stiprumu. Gan kopumâ, gan arî galvenajos mezglos. Lai aprçíinâtu noguruma spçku, joprojâm tiek izmantoti Mescal aprçíini.Ðajos gados ir notikusi revolûcija mucu aprçíinos un pakâpeniski atkâpjas no materiâla vietçjâ izskata nepieòemamîbas. Lîgumâ ar pçdçjo ir vieglâk prognozçt ârkârtçjus jautâjumus un novçrst iespçjamas ûdens katastrofas. Paðlaik tiek izstrâdâti standarti, lai mazinâtu sadursmes laikâ radîto kaitçjumu. Milzîgo attîstîbu norçíinu aprçíinâ ierosinâja ES projekti "Harder" un "Goals". Nekustamâ îpaðuma vçrtîba, kas iegûta no mantu aprçíiniem, kïûst arvien populârâka.