Laebork gaias vairumtirgotajs

Polijas teritorijâ ir liels skaits gaïas vairumtirgotâju, kas pievçrðas tradicionâlo gaïas produktu raþoðanai un pârdoðanai. Gaïas vairumtirgotâji ir aprîkoti ar aukstumiekârtâm, kas nodroðina svaigas produkcijas piegâdi jebkurai vietai valstî, citiem vârdiem sakot, pietiekamu dzîvnieku skeleta muskuïus, sasniedzot audus un daþus iekðçjos orgânus. Parasti gaïu parasti sauc par daþâdu sugu zîdîtâju un putnu, kas nokauti patçrçtâju rakstura zâlçs, pârstâvju miruðos íermeòus audzçðanas vai dabiskâs vides meklçðanas rezultâtâ.

Gaïa reti tiek çst neapstrâdâta, t. I., Tûlît pçc dzîvnieka nogalinâðanas, bet parasti to izmanto termiski: vârîtu, ceptu, ceptu vai sautç. Vairumtirdzniecîbas gaïa piedâvâ plaðu produktu klâstu, ko bieþi izgatavo no cûkgaïas, liellopu gaïas un mâjputniem. Uztura speciâlisti noðíîra balto un sarkano gaïu, bet ðis sadalîjums nav atkarîgs no krâsas, bet attiecas uz mioglobîna koncentrâciju muskuïu ðíiedrâs. Baltâ gaïa ir vistas, tîtara, truða, teïa un strausu, ar sarkanu gaïu - liellopu gaïu, cûkgaïu, zirgu gaïu, aitas gaïu, liellopu gaïu, kazu, pîïu un zosu gaïu.

Gaïas vairumtirgotâju sniegtajâ baltâs gaïas dzîvnieku izcelsmes produktos ir mazâk tauku, kas nozîmç mazâk holesterîna, kuru pârsniegums labâ organismâ izraisa aterosklerozi, iðçmisku sirds slimîbu vai pat sirdslçkmi. Gaïa patieðâm ir labâkais veselîga proteîna avots un satur visas bûtiskâs aminoskâbes, kas ir svarîgas organismam. Zoonozes produkti, kas iegûti no gaïas vairumtirgotâjiem, ir arî lielisks dzelzs avots mâjâs gatavotâ diçtâ, kas labi uzsûcas nekâ visi augu izcelsmes dzelzi.