Krievu tulkojums poiu valoda

Tehniskâ tulkoðana uzskata, ka uzdevums ir publicçt grozîtâs valodas formâ sveðvalodu saòçmçjam tos paðus datus, kas sâkotnçji tika reìistrçti ðajâ valodâ. Diemþçl tâ saucamie tulkojumi vârda dçï vârdi ir neiespçjami valodu apsvçrumu dçï, jo katra valoda atðíirîgi definç individuâlo vârdu terminus, nâkotnç tâ izskaidro jçdzienu, vai viòð izvçlas frazçmas.

Ðajâ gadîjumâ ir ïoti svarîgi saskaòot vârdu ar vârdu. Tâ ir klâtbûtne tikai dzejâ. Parastajâs valodâs jâievçro daþi vienkârði noteikumi un forma, kas ir fiksçti valodâ, un to nespçja noklausîties parasti izraisa pârpratumus. Tehniskâ tulkoðana atgrieþ çrtâko aprûpi, lai mazinâtu ðâdus pârpratumus. Tehniskâ tulkoðana reâlâ nozîmç ir ïoti jutîga, uzvedoties stingrâ veidâ definçtiem principiem ðajâ jomâ. Citiem vârdiem sakot, tulkojumam ir jâbût atslçgai, kas jâizmanto, veidojot tulkojumu un lasot tekstu, kas ir ziòojuma forma.Protams, tehniskie tulkojumi, jo jauni tulkojumi nav lineârs process, bet gan mâkslas veids, kas rçíinâs ar vislabâko iespçjamo tulkojumu citai lietai. Tulkotâja uzdevums ir saskaòot vârdus, lai tie bûtu vienâdi ar mçría valodas galvu un pamatiem.Tekstu tehniskâs tulkoðanas process sâkas no Przedsiæbiorstwo Tùumaczeñ Technicznych no iesniegto dokumentu analîzes un teksta apjoma aprçíinâðanas. Tikai pirms daþiem gadiem vçstules bija vçrstas tikai uz papîra. Paðlaik ðis rezultâts ir tikai no vecâs tehniskâs dokumentâcijas, un lielâkâ daïa doto tekstu ir sastopami datora klasç. Visbieþâk izmantotie formâti ir PDF, DOC vai PTT. Pirmkârt, Valodu pârbaudes departamenta darbinieki sâk ar oriìinâlâ teksta atvçrðanu un iepazîstas ar tâs pamatiem. Papildu elements ir process, kurâ lasa lielas rakstu daïas un izprot galveno ideju. Tad teikumi tiek tulkoti, saglabâjot oriìinâlâ teksta autora kârtîbu un nodomus. Turpmâkajiem posmiem jâbût tieði saskanîgiem ar autora iniciatîvu.Paðreizçjâ darbîba ir ïoti smaga un pieauguða, galu galâ tâ sniedz lielu gandarîjumu.