Kases apmaciba

19. gadsimtâ James Jacob Ritty atradis kases aparâtu, lai kontrolçtu jûsu krogu darbiniekus. Deitonâ bija vairâkas telpas (mums bija arî slavena vietçjâ mafija, bet tas pats pavediens par îpaðu stâstu. Viòð bija aktîvs darbinieks, viòam nepatika, kad viòð bija mami. Kas mums patîk? Gaismas spuldze, kas izgaismota noteiktâ elementâ un ievadîja ideju izveidot citu ierîci.

Ðis rîks radikâli mainîja tirdzniecîbu, lai gan pirmie eksemplâri nebija lîdzîgi mûsdienu elektroniskajiem kases aparâtiem - tie bija izgatavoti no pulksteòa un atvilktnes, bet darîjuma laikâ bija dzirdama spçcîga skaòa. Izgudrotâjs pçc ierîces patentçðanas nodibinâja nelielu rûpnîcu ar savu brâli, kurð savu vârdu pazina visâ pasaulç. Lai gan mûsdienâs gandrîz neviens no mums nesaistîja vârdu Ritty, mâkslâ un tîmekïa vietnçs, kas veltîtas fiskâlajiem printeriem, var viegli atrast.Svarîga vai maza fiskâlâ summa? Izvçle ir atkarîga no jûsu vajadzîbâm!Mçs rçíinâmies ar kases aparâtiem:- ECR kases aparâti (elektroniskie kases aparâti - neatgûstami, ar zemâku RAM, bez paplaðinâðanas iespçjas. Ierobeþotâ RAM atmiòa nozîmç, ka pçc daþiem gadiem ierîce tiek veidota sadarbîbai, lai gan retâk tiek izmantota, tâ ilgs.- POS kases aparâti - tâ sauktie datorizçti naudas lîdzekïi - ar plaðâku RAM, piedâvâjot apmainîties ar tçmâm un stiprinât saturu.ECR kases aparâtu vidû varam atðíirt:- pârnçsâjamie kases aparâti - jauki un vâji kases aparâti elzab mini e ir ideâli piemçroti mazajiem uzòçmçjiem un âra pasâkumiem- vienas sçdvietas kases aparâti - dârgi punkti un boutiques to îsâ izmçra dçï, ar iespçju savienot strâvas un kodu lasîtâjus ar datoru, tie tiek iegûti gan no durvîm lîdz durvîm;- sistçmas kases aparâti - ir piemçroti lielâkiem veikaliem, kas ir iespçja vienoties ar secîgiem maksâjumu terminâïiem, kases aparâtiem un uzglabâðanas sistçmu. Tâm ir daudzas labas îpaðîbas, piemçram, maksâjums par rçíiniem un mobilo papildinâjumu pârdoðana.