Kases aparats ka mainit papiru

Eiropas teritorijâ ir vismaz divi tûkstoði uzliesmojoðu vielu, putekïu un gâzu sprâdzienu gadâ, kas ïauj iznîcinât maðînu, bojât iekârtas un mâjas, un reti - cilvçka dzîvîbas zudumu. Vispirms var rasties sprâdzienbîstama atmosfçra, kas rodas situâcijâ, kad rodas gaisa, degoðu gâzu, tvaiku vai putekïu maisîjums, kas izgatavots un uzglabâts skâbekïa klâtbûtnç. Lielâkais sprâdzienbîstamas vides apdraudçjums parasti ir íîmijas uzòçmumos, cisternâs, naftas pârstrâdes rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu veikalos, ûdens attîrîðanas stacijâs un jûras ostâs arî lidostâs.ATEX direktîva tika izveidota kâ brîvprâtîgs noteikums iekârtâm, kas tiek pârdotas Eiropas organizâcijâ un ievestas neaizsargâtâ vidç. No brîþa, kad nonâkat ATEX direktîvas darbîbâ, visai ðai ierîcei jâbût ATEX sertificçtai, tai arî jâbût bieþam simbolam. ATEX direktîvâ 94/9 / EC noteikts, ka raþotâji piegâdâ elektroiekârtas izmantoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç ar atbilstoðu sertifikâtu. No otras puses, darbinieki iekïauj ATEX direktîvu 99/92 / EK, kas nosaka prasîbas, lai uzlabotu cilvçku veselîbu un droðîbu, kas darbojas sprâdzienbîstamâ vietâ. Pati ATEX 94/9 / EC direktîva ir pielâgota iekârtai, kuras avots ir aizdegðanâs avots, jo to panâkumi ir elektriskâs izlâdes, statiskâs elektroenerìijas raþoðanas un augstâkas temperatûras iespçja. Kaut arî ATEX direktîva ir precîzs regulçjums, starp priekðrocîbâm, kas rodas, strâdâjot ar to, varat aizstât:

Man Pride

garantçjot darba vietas droðîbu cilvçkiem, kas atrodas raþotnçs, \ tierobeþojot ekonomiskos zaudçjumus, kas raduðies iespçjamo bojâjumu vai dîkstâves dçï, \ tnodroðinot nepiecieðamo piederumu kvalitâti tirdzniecîbai Eiropas Savienîbas laukumâ, \ tlietu un pieauguðo vienîbu droðîbas un higiçnas pakalpojumu koordinçðana.