Jaudas releja varpsta rotacijas piavcjam

Spçle ar paðreizçjo nedarbojas labi. Tas aizòem daudz uzmanîbas, lai nebeidzas slikti, it îpaði, ja mûsu mâjâs mums ir jaudas kontaktligzda, kas nodroðina lielu jaudu. Daudzâs mâjsaimniecîbâs ðâdi jaudas releji joprojâm tiek saòemti ðodien, jo tie tiek izmantoti, lai darbinâtu maðînas, kas balstîtas uz ðâdu jaudu. Tomçr ir nepiecieðams, lai ðâdiem jaudas relejiem bûtu gadîjuma slçdþi, tâpçc ir vçrts mçìinât nodroðinât ðâdu aizsardzîbu.

Baroðanas slçdþi tiek atskaòoti rûpnîcas tçmâs. Rûpnîcâs mçs varam satikt daudzas maðînas, kas izmanto tâ saucamo spçku, t.i., ligzdu ar augstu elektrisko jaudu. Katru gadu tâ nonâk daudzos gadîjumos, jo ðâdi jaudas slçdþi vai nestrâdâ, vai parasti pasaulç tie neietver tos rûpnîcu dzîvokïos. Un tomçr jaudas slçdzis nav jauks rîks, bet, ja nepiecieðams, rûpnieciskajâs telpâs vai paðâs mâjsaimniecîbâs, pateicoties kam bez lielâm problçmâm varam pievienot gadîjumus, kad notiek avârijas gadîjumi ar augstsprieguma elektroiekârtâm.Jaudas slçdþi ir laba aizsardzîba pret bçrniem, kuri zina, kâ ar rokâm sasniegt tieði tâdos dzîvokïos, kas nav droði elektroenerìijas ziòâ. Ðâds daudzums daþreiz ir nepiecieðams blokâ, bet ir svarîgi kaut kur meklçt slçdzi. Tâpçc ðodien ir tipisks lîdzeklis, ïoti stilîgs, pat to, ko var ievietot plauktâ. Ðâdi slçdþi nav lîdzîgi elementiem no piecpadsmit gadiem, kuriem bieþi bija daudz mâjokïu un kaut kâdâ veidâ izjauca telpu. Mûsdienâs jaudas slçdþi ir lielisks elektrisko elementu elements, kas ðodien ir estçtisks, jo elektrisko kârbu aprîkojuma daïas, lielâs mîtnes, kâ arî tâs tuvumâ esoðâs ierîces ir ïoti labvçlîgas cilvçka acîm, jo tâs neuztraucas ar savu attçlu. Ir vçrts ieguldît ðâdos slçdþos vai lîdzîgos droðîbas pasâkumos, kas var dot mums lielu çrtîbas un galvenokârt droðîbu.