Izstradat jaunu produktu marketinga stratciiju

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Ir iespçjams izmantot reakciju uz jautâjumu, kas tâdçjâdi ir îsa droðîba.

Droðîbas plâkðòu mçríis ir radît pârâk lielu spiedienu normâlâ vietâ, kas ir kïûmes beigâs. Ierîces var sodît citâdi. Tie atðíiras atkarîbâ no uzstâdîðanas veida un vides. Tie var bût cita veida, cita veida tehnoloìiskie risinâjumi, kas tika izmantoti raþoðanas periodâ. Tos var izgatavot arî no daþâdiem materiâliem.

Pârplîstoðo disku darbîbas princips ir tâds, ka darba vide âtri noòemta no nostiprinâtâs ierîces caur tukðo ðíçrsgriezumu, kas rakstîts mainâmâs plâksnes lauðanas rezultâtâ.

Droðîbas plâksnes var izgatavot atbilstoði instalâcijas vai ierîces tipam. Tie ir bûvçti kopâ ar klienta prasîbâm. Rûpnîcâ populârâkâs flîzes spçlç ar daudz populârâku reputâciju. Ja spiediens, piemçram, tvertnç sasniedz bîstamu augstumu, flîþu plîsums. Pateicoties tam, neveiksmes risks ir daudz mazâks.

Lâzergrieztas plâksnes ir viegli pârdodamas, bet lâzera tehnoloìija tiek saglabâta.

Droðîbas plâksnes ir ïoti pieprasîtas, ja tâs sajauc ar droðîbas vârstiem. Ðâdâ programmâ plâksne ir aizsargâta pret koroziju, netîrumiem vai bojâjumiem, kas rodas laika apstâkïu ietekmç.

Visâm plâksnçm un vârstiem jâatbilst stingriem droðîbas standartiem, ko nosaka likums.