It sistcma drp

Uzòçmuma panâkumi, pat lielâs darba izmaksâs, nekad nav efektîvi. Atseviðíu pieòemto projektu îstenoðanas atslçga un rezultâtu apmierinâðana vienmçr ir pareiza rîcîba. Lai to panâktu, pastâvîgi jâpârrauga visi procesi, kas ienâk amatâ. Mûsdienâs ir nepiecieðams izmantot valdîbas tehnoloìiskos risinâjumus, kas ne tikai atvieglo uzòçmuma ikdienas darbîbu, bet arî ïauj pozitîvi realizçt savus resursus.

ERP IT sistçmas izmanto visu uzòçmuma resursu pârvaldîbas efektîvu plânoðanas metodi. Tas nozîmç, ka katru informâciju par uzòçmuma darbîbu, pateicoties íermenim îpaðâ datubâzç, var regulâri kontrolçt. Enova programma ir tehnisks risinâjums no parastâkajiem risinâjumiem tirgû. Ðî sistçma pilnîbâ atbalsta mûsdienu biznesa vadîbas sistçmu, pateicoties plaðajâm iespçjâm, vienlaikus saglabâjot intuitîvu darbîbu. Viss ir iespçjams, pateicoties programmatûras modulârajâm îpaðîbâm, kuras var brîvi paplaðinât, tâdçjâdi atbildot uz jûsu vajadzîbâm. HR modulis un algas maksâs par labu personâla un algas procesu pârvaldîbu daþiem darbiniekiem. Savukârt grâmatvedîba ir paredzçta finanðu pakalpojumiem. Tirdzniecîba iegâdâs visaptveroðus pirkðanas un pârdoðanas pasûtîjumus. CRM izmanto, lai pârvaldîtu informâcijas posmu ar vîrieti. Darbplûsmas modulis ïauj koordinçt darbîbu starp daþâdâm nodaïâm birojâ, un Business Intelligence ir augsti specializçta analîtisks instruments, kurâ tiek izmantoti apkopotie, kas noteikti optimizâcijas pamatâ.Darbâ visaptveroða zîmola vadîba tiek saðaurinâta lîdz daþiem lietojumiem. Tâdu programmu kâ enova priekðrocîba ir to pielâgoðana jaunâ klienta jautâjumiem. Pçc klienta piekriðanas Enova atjauninâjums automâtiski seko & nbsp; Ðî sistçma ir mobilâ ierîce, pateicoties kurai ir svarîgi to nodroðinât no tîmekïa pârlûkprogrammas, lietojumprogrammu logu un pat viedtâlruòa, kas pilnîbâ atbilst mûsdienu uzòçmçja vçlmçm.