Informacijas sistcmas un it sistcmu atdiiribas

Kompromisa altuma programma ir ERP (uzòçmuma resursu plânoðanas programmatûra. Tâ atbalsta uzòçmuma resursu plânoðanu. Pateicoties tam, ir iespçjams efektîvi izmantot uzòçmuma resursus. Par iznîcinâðanu ir atbildîgas daþâdas IT sistçmu versijas:- modulârâs, kas ir neatkarîgas no programmâm, kas sadarbojas- integrçts vai ar vienu pieteikumu ar datu bâzi

Populârâkie moduïi ir ðâdâs darbîbas jomâs:- noliktavas pârvaldîba- pamatlîdzekïu pârvaldîba- paðreizçjo sûtîjumu statusa izsekoðana- pârdoðana un gabalu plânoðana- pârvaldît attiecîbas ar vîrieðiem- grâmatvedîba un finanses- cilvçkresursu vadîbaComarch ERP Altum platforma ir paredzçta birojiem, kuriem nepiecieðama îpaða izeja uz vadîbas gadîjumu. Ðis rezultâts ir lieliski papildinâts, lai vadîtu starptautiskos uzòçmumus. Citas nozares, kurâs lietojumprogramma atklâj tâs pielietojumu, ir pârdoðanas tîkli vai organizâcijas, kas pârvalda daudzas jaunas vienîbas. Platforma nodroðina daudzas valodas, taèu tâ ir pielâgota daudzu starptautisko tirgu uzòçmumu darbîbai. Svarîga Comarch Altum programmatûras iezîme ir iespçja automatizçt sareþìîtus un profesionâlus ikdienas uzdevumus. Vçl viena alternatîva ir lîdzeklis, lai pieòemtu neatkarîgus lçmumus, pamatojoties uz paðreizçjo ziòojumu analîzi. Programma jautâ gan zemu formu birojos, gan tajos attâlos izkliedçtos birojos. Atðíirîga iezîme ir iespçja vadît vairâkus zîmolus vienâ sistçmâ, veicinot un integrçjot vadîbu. Daudzpartiju pârvaldîba ir hierarhiska struktûra, kurâ uzòçmums pati par sevi ir galîgs, arî rada citas vienîbas. Galvenajam uzòçmumam ir neierobeþota piekïuve visai informâcijai par jauniem uzòçmumiem. Ar pçdçjo stilu ir iespçjams audzçt un pârvaldît mijiedarbîbu. Bâze ir paredzçta ârvalstu tirgiem. Viòa tika mâcîta tâdâs valstîs kâ Francija, Vâcija vai Dânija. Programmai ir vietçjie administratîvie un tiesîbu akti. Es atbildu uz to ar tautas integrâciju un piemçroðanu citâ valstî. Piemçrs ârvalstu uzòçmumiem, kas îstenojuði ðo ideju, ir Auchan, Chretien un Brodr Jorgensen. Kompromisa altuma demo programma ir atvçrta fotografçðanai un bez maksas pârbaudei raþotâja lapâ.