Ienakuma nodokia likmes

Visbieþâk izmantotais personâla un algas îstermiòa samazinâjums attiecas tikai uz visâm darbîbâm, kas saistîtas ar to personu norçíiniem, kuras nodarbojas ar uzòçmuma iespçjâm. Uzòçmumu vadîtâji vçlçtos bût pârliecinâti par likumâ noteiktajiem pienâkumiem, kas izriet no viòu darba devçja vçrtîbas, jo viòu nolaidîbu var izraisît nepatîkamas sekas arî no nodokïu biroja, kâ arî sociâlâs apdroðinâðanas veikala. Darba devçjs kâ persona, kurai ir liela iemaksu maksâtâja loma un kas pierâda, ka viòam ir pienâkums saglabât viesiem nepiecieðamo iemaksu summu ZUS. Ðîs iemaksas veselîbas aprûpç ir maksâjamas neatkarîgi no apdroðinâðanas veidu nosaukuma vai rakstura, bet sociâlo iemaksu veikðanai ir noteikti zinâmi ierobeþojumi. Uzòçmuma îpaðniekam ir jâiesniedz apdroðinâðanas pieteikumi, iesniedzot Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdei oficiâlu veidlapu 7 dienu laikâ no darba dienas, t.i., sâkot no pienâkuma apdroðinât. Klasiskâ darba lîguma gadîjumâ ir obligâta visu sociâlo iemaksu izpilde, bet likuma lîguma gadîjumâ ir nepiecieðamas tikai pensiju un invaliditâtes pensiju iemaksas (iespçjams, arî nelaimes gadîjuma iemaksas.

https://neoproduct.eu/lv/fresh-fingers-efektivs-risinajums-pret-pedu-plaukstu-locitavu/

Darbinieki un maksâjumi formâs, kad cilvçki ir studenti, nosaka, ka pensijas un invaliditâtes iemaksa ir brîvprâtîga, vai arî nav pilnîgas nelaimes gadîjumu un slimîbas apdroðinâðanas. Ir vçrts pieminçt, ka uzòçmçjs maksâ veselîbas un sociâlâs iemaksas Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdei un paðam par sevi, savukârt tajâ paðâ laikâ sçþamâs personas pienâkums un vienlaicîga nosaukuma samaksa maksâ tikai veselîbas iemaksas. Pastâv alternatîvs risinâjums darbinieku nodarbinâðanai, un personâls un algas ir ârpakalpojumi. Tas nozîmç atteikðanos no personâla tieðas nodarbinâtîbas un no ârçja uzòçmuma, kas nodarbojas ar cilvçkresursiem, kâ arî algas un visu ar dokumentâciju saistîto pienâkumu pildîðanu.