Grutniecibas pazimes zcns

No mâcîbâm skolâ, televîzijâ, tieðsaistes forumos, laikrakstos un intervijâs ar mâmiòâm / vecmâmiòâm mçs uzzinâm, kâdi ir grûtniecîbas simptomi. Mçs zinâm, ka, tâ kâ nav ikmçneða asiòoðanas, pçdçjo reizi veicot grûtniecîbas testu. Kad tests ir vajadzîgs, ir pienâcis laiks sagaidît reiboni, badu un, pirmkârt, sliktu dûðu un vemðanu. Lai gan mçs neticam tam pârâk dziïi, mçs daþkârt varam atzît, ka ir gadîjums, kad persona neietekmç grûtniecîbas blakusparâdîbu sindromu. Iespçjams, tie ir ïoti mazi. Tomçr, ka man tas nenotiek, pastâv vispârçja pârliecîba, ka nav laika, un ka tie ir slikti, tas nozîmç, ka bçrns joprojâm bûs tur. Kâ ar vecajiem, kas lieto nestandarta grûtniecîbas simptomus? Un kâdi tie var bût?

Uztura cravings - protams, mçs nerunâjam par sviestmaizi, kas pârklâta ar plûmju ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu. Daþreiz grûtniece sâk justies tâ sauktajâ riebîgâ tieksmç, kas izraisa neatvairâmu vçlmi çst nevçlamus produktus. Tâtad, piemçram, sviestmaizi ar ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu, kas bagâtîgi ielej ar ðíidru ziepes. Ðâdu simptomu raðanâs gadîjumâ nekavçjoties jâkonsultçjas ar ârstu.Jaunums mutç - reizçm runa ir par to, ka grûtnieces maigi uzpûð smaganas un asiòo, kamçr notîriet. Ðâdâs situâcijâs bieþâki apmeklçjumi bûs nepiecieðami ne tikai grûtniecîbas vadoðajam ginekologam, bet arî zobârstam.Urîna nesaturçðana - pirmkârt, tâpçc, ka jûs neko nedzerat. Otrkârt, tâpçc, ka jûsu urînpûslis paplaðinâtajâ dzemdç "ir" ik pçc 2 kg mazas radîbas. Drîzâk neko jûs nevarat darît, vienîgais risinâjums bûs aprîkot sevi ar îpaðâm biksîðu ieliktòiem (piemçram, lieliem pamperiem un daudzâm vannâm, jo urîna uzglabâðana kombinâcijâ ar klepu vai smieties var radît bîstamas sekas.Krâkðana - par to vainojama ir pietûkuðas nâsis, kas var ne tikai ietekmçt iespaidu par pastâvîgi piepildîtu degunu un mazu asiòoðanu, bet arî krâkðanu naktî. Viòð nepârstâv ïauno. Pateicoties tam, jûsu vîrs, kurð lîdz ðim gandrîz katru nakti bija ieinteresçts jûsu krâkðana, sapratîs, kad jûs jutîsieties un ko viòa jutâs.Âdas izmaiòas - tas ir par citiem plankumiem uz zoda un kakla un uz zirnekïiem, kas var parâdîties uz jebkura âdas pârklâta íermeòa gabala. Melanîns ir atbildîgs par ðîm izmaiòu sugâm, kas normâlos apstâkïos garantç skaistu âdas toni (vai jebkuru raksturu, lai gan pârmçrîga to izdarîðana svçtîtâ valsts brîdî var novest pie dîvainâm izmaiòâm un produktiem tieði no piemçrotâkajâm ðausmu filmâm. Tomçr nesaòemiet to. Visas ðîs izmaiòas notiks vçlâkâ grûtniecîbas laikâ vai vçlâkais pçc piegâdes. Ja krâsas mainâs pârmçrîgi un kaitinoði uz cilvçkiem, ieguldiet pulverî un tâlejoðâ pamatnç. Vieglas skaistumkopðanas procedûras efektîvi aptver visas nepilnîbas.Bezmiegs - tâpçc ir vairâk apgrûtinoði, ka mçs papildus uzsveram citu pârliecîbu, ka grûtniecîba ir "jauns brîdis, kad mçs varam gulçt."

Grûtniecîbas simptomi ir tâdi paði, un galvenie nav, kad un tajâ paðâ laikâ daudz vçdera iegûðana ir diezgan efektîva, lai novçrstu miegu. Diemþçl, iespçjams, nav iespçjams cînîties ar raduðos bezmiegu (nekâdâ gadîjumâ tieði jûs nesaòemat miegazâles!. Jums ir jâizmanto pats, lai pierastu pie tâ. Tomçr, ja arî agrâk, ðie simptomi pazudîs arî ar piegâdi. Teorçtiski. Kâ var parâdîties un citi, daþreiz smieklîgi, daþreiz nedaudz mazâk, izòemot grûtniecîbas standarta simptomus. Tomçr, bez jebkâdas jçgas, grûtniecîba ir ïoti priecîgs sievietes iestâðanâs posms, tâpçc man nav nekâdu dîvainu, kad jûs vienkârði novçlu jums, dârgajâm nâkotnes mâtçm, jauku un labu grûtniecîbu, kâ arî laimîgu turpmâko pçcnâcçju audzinâðanu.