Gastronomijas tehnoloiiju zivju tests

ATEX direktîva, ko dçvç arî par Jaunâs uzvedîbas direktîvu, ir materiâls, kura svarîgais projekts ir tuvinât Eiropas Savienîbas dalîbvalstu tiesîbu normas kâ aizsardzîbas sistçmas un ierîces, ko izmanto teritorijâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens.

Ðî direktîva galvenokârt definç droðîbas pamatprasîbas, plaðas produktu jomas un papildus veidus, kâ pierâdît atbilstîbu noteiktâm droðîbas prasîbâm.Svarîgs direktîvas elements ir Eiropas standartiem, kas sîki apraksta tehniskâs metodes, kâ demonstrçt sadarbîbu ar droðîbas rezervâcijâm. Saskaòâ ar noteikumu, ja produkts ir konverìents ar standartu, tiek uzskatîts, ka tas ir sinhronizçts ar pamata droðîbas prasîbâm.Parastâs prasîbas attiecîbâ uz sprâdzienbîstamâs zonâs izmantotajâm iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm ir atrodamas direktîvas II papildinâjumâ. Runa ir par vispârçjâm prasîbâm, materiâlu izvçli, plânoðanu un bûvniecîbu, iespçjamiem aizdegðanâs avotiem, draudiem no ârçjâm darbîbâm, prasîbâm droðîbas ierîcçm un prasîbu nodroðinâðanu, kas nodroðina sistçmas droðîbu.Saskaòâ ar pretenzijâm raþotâjs ir jânorâda, lai nepieïautu sprâdzienbîstamas atmosfçras veidoðanos ar palîgierîcçm un aizsardzîbas sistçmâm, lai novçrstu sprâdzienbîstamas vides aizdegðanos, apspiestu vai ierobeþotu eksploziju.Traukiem un aizsardzîbas sistçmâm jâbût veidotâm tâ, lai novçrstu sprâdziena iespçjamîbu. Tâm jâbût tehniskâm zinâðanâm, kas veidotas no zinâtnes. Un ierîèu lapâm un sastâvdaïâm jâbût stabilâm un saskaòâ ar raþotâja sniegto informâciju.Katrai ierîcei, aizsardzîbas sistçmai un aparâtam jâbût CE maríçjumam.Materiâli, ko izmanto ierîèu vai aizsardzîbas sistçmu tîklâ, nevar bût viegli uzliesmojoði. Starp tâm un atmosfçru nevar bût nekâdas reakcijas, ko varçtu izraisît potenciâls sprâdziens.Trauki un aizsardzîbas pasâkumi nedrîkst izraisît bojâjumus vai jaunus ievainojumus. Viòiem ir jânodroðina, lai gala laikâ, kad tie ietekmçtu, netiks radîtas pârâk augstas temperatûras un radiâcija. Tie nevar strâdât ar elektriskiem apdraudçjumiem un nevar ietekmçt bîstamas situâcijas.