Garigas slimibas grutniecibas laika

Ciklotimija tiek izvçlçta kâ mazs psihisks traucçjums, ko dçvç arî par depresijas stâvokli, kam vienmçr nav nepiecieðama farmakoloìiska ârstçðana. Ciklotimija bieþi ir salîdzinâma ar dysthymia, tomçr abi psihiskie traucçjumi ir diezgan atðíirîgi.

Garîgi traucçjumiNâkamajâ rakstâ mçs koncentrçsimies uz konkrçtu prezentâciju par to, kas ir attçlotâ psihiskâ anomâlija. Sâkot no sâkuma, ciklotimija ir garîga slimîba. Iespçjams, dzîvos faktors, kas izraisa bipolâru traucçjumu attîstîbu. Viòas diagnoze parasti ir papildus cilvçka dzîves pirmajâ un treðajâ daïâ, viòa parasti apòemas izmantot alkohola lietoðanu un sociâlâ dzîvoklî destabilizçjas.

ârstçðanaProtams, atklâtie ciklotîmi jâârstç nekavçjoties. Tomçr, kâ minçts iepriekð, bûs stingri farmakoloìiska ârstçðana, lîdzîga depresijas centram, jo ievadîtie preparâti bieþi radîs uzdevumu, kas stabilizç garastâvokli, un terapiju papildinâs psihoterapija.

fâzesCiklotimiju sabrukumu raksturo apgrûtinoðas garastâvokïa izmaiòas. Ir svarîgi to sadalît divos posmos:

Subdepresijas fâze: abulija, problçma ar lçmumu pieòemðanu, apâtija, libido kritums un pastâvîgs nogurums un problçmas ar koncentrâciju, apetîtes traucçjumiem, bezmiegs, pastâvîga tukðuma sajûta, skumjas un atbalsta trûkums, nespçja justies prieks, nevçrîba, trûkums enerìija, pesimistiskas zinâðanas un sociâlâ izstâðanâs.Hipomanijas fâze - labs humors, jautrîba, euforija, augsta paðcieòa un paðapziòa, palielinâta dzimumtieksme, psihomotoriska uzbudinâjums un samazinâta vajadzîba pçc atpûtas, domas domâðana, palçninâðanâs, samazinâta analîtiskâ domâðana, uzmanîbas problçmas, kaislîba un naidîgums, varas sajûta un entuziasmu, uzòemoties riskantu uzvedîbu, maldiem.

Ðî slimîba parasti parâdâs sievietçm, kas paliek bipolâri. Spçli ietekmç vairâk tâdu elementu kâ augsts kortizola lîmenis, zems serotonîna lîmenis, un kad un stresa situâcijâs. Arî izglîtîbai un vietai, kurâ dzîvo potenciâli slimi cilvçki, ir daudz lielâka ietekme.