Gaisa piesaroojums poznan

https://flexa-new.eu/lv/Flexa Plus New - Efektīvs kopīgu problēmu risinājums

Gaiss ir unikâls aspekts katram darbiniekam. Ieelpojot plauðâs, tiek absorbçtas ne tikai vielas, kas veicina attîstîbu, bet arî negatîvi ietekmç veselîbu. Ðim tipam nav iekðçja filtra, ko viòð nopirka 100%, lai filtrçtu gaisâ esoðos piemaisîjumus.

Lielâks piesâròojuma lîmenis ir redzams centros, kas, cita starpâ, tiek radîts, pateicoties lielâkai automaðînu vçrtîbai par rûpniecisko rûpnîcu iespçjâm un skaitu. Ciemats bieþâk saistîts ar tîru gaisu, kas nozîmç mazâk automaðînu un bagâtîgu veìetâciju. Koki un ceriòi tiek izvçlçti kâ dabiskie gaisa attîrîtâji, kas novçrð dabiskâs vides degradâciju. Cilvçka darbîba, kas tiek nepârtraukti attîstîta, vçlas piemçrot vçl progresîvâkus risinâjumus veselîbas un vides aizsardzîbas jomâ. Ðâdu darbîbu piemçru pârstâv rûpnîcas, kas nodarbojas ar nozari svarîgâ mçrogâ, reizçm nodarbinot simtiem cilvçku. Problçma, kas ðodien jûtama augstâkos augos, kas nodarbojas ar darbu, ir gaisa putekïainîba, kas rodas produktu darbîbas laikâ. Piesâròotâji, kas pârvietojas vidç, negatîvi ietekmç darbinieku veselîbu un apgrûtina pienâkumu izpildi. Viens no veidiem, kâ atrisinât ðo darbu, ir organizçt putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðanu darba fonâ, kurâ ir liels nevajadzîgu putekïu daudzums. Ðî komplikâcija, cita starpâ, notiek galdniecîbas birojos, kur putekïi un mazas zâìu skaidas negatîvi ietekmç ne tikai cilvçkus, bet arî piederumus, samazinot to funkcionâlo stâvokli. Wióry rada apdraudçjumu ne tikai darbinieku veselîbai un produktivitâtei, bet arî rûpnîcas droðîbai. Tâs ir uzliesmojoðs lîdzeklis, un, ja tâs rodas, dzirksteles var aizdegties. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma ir aizsargs îpaðniekam, kam nav jâuztraucas par iekârtas tehnisko stâvokli, kâ arî plaðas slimîbas atvaïinâjumu grupas darbinieku pârdoðana.