Fiskalais printeris wf mag

Ja jûs vadât restorânu, bâru, kafejnîcu vai âtrâs çdinâðanas çdienus ar kastrolçm, ðis raksts ir domâts jums. No 2015. gada visi cilvçki, kas pârvalda çdinâðanas vietu Polijâ, arî tâ sauktie "maza gastronomija" ir pienâkums reìistrçt pârdoðanu caur kases aparâtu neatkarîgi no tâ apgrozîjuma lieluma.

Strâdâjot gastronomijas apgabalos, mçs varam apmierinât divus galvenos ierîèu veidus: kases aparâtu, t.i. Ðis nâkamais risinâjums tiek uzsâkts veselos restorânos vai âtrâs çdinâðanas íçdçs. Mazâs telpâs parasti nav datorprogrammu, lai apkalpotu klientus atseviðíâs tabulâs.Fiskâlajam kases aparâtam gastronomijai vajadzçtu bût vairâkâm raksturîgâm iezîmçm, noðíirot to no parastâ kases aparâta un palîdzot viesmîïu vai saimnieku darbam, piemçram: palielinât spçku, lai segtu un netîrumus, izturîgu akumulatoru, âtru papîra apmaiòu, intuitîvu un ikdienas apkalpoðanu vai âtru izdruku, pircçjs, kurð ar nepacietîbu gaida pie galda par savu rçíinu. Papildu priekðrocîba ir iespçja saglabât elektronisko èeka kopiju, kas ïauj ierakstît izdrukas, piemçram, atmiòas kartç, kas palîdz tâm ievçrot likumâ noteiktos piecus gadus.Gastronomijas kases aparâtam vajadzçtu bût optimâlam izmçram, ïaujot tâs cieði izmantot uz galda vai pie galdiem un pârvietoties pa visu mâju, kâ arî gaismas un gaismas dizainu. Çdinâðanas programmatûra ïauj veikt konkrçtu pârdoðanas uzraudzîbu un ilgu viesmîïu uzskaiti, kas ir viena no bagâtîgâkajâm izmaksâm daudziem starteriem, tâpçc ir vçrts pieminçt, ka, ja ir izpildîti vairâki nosacîjumi, jûs varat sasniegt atlaidi lîdz 90% no kases aparâta. Ir arî vçrts apskatît çdinâðanas kases aparâtu, lai piedâvâtu to izmçìinât un apmâcît viesus ar tâ lietoðanas noteikumiem un atbilstîbu plâniem apkalpot restorânu punktus.