Fiskalais kvits

https://ony-cve.eu/lv/Onycosolve - Dabisks veids, kâ atbrîvoties no kâjâm un nagiem!

Kases aparâtu un fiskâlo printeru pârdoðana ar elektronisku kopiju ir vçl slavenâka, kas pieprasa ðâda veida valdîbas pieprasîjumu. Dzçrieni no kases pamatelementiem tâtad ir tâdâ stilâ, kâdâ tas reìistrçts, es tieðâ veidâ saòemu nodokïu ieòçmumus. Tas ir tâds pats, jo saskaòâ ar noteikumiem ir kïuvis par obligâtu glabât èekus uz pieciem gadiem. Tikai ar vislabâko veidu, kâ ietaupît kopijas, tie tiek nodoti tradicionâlajâ papîra papîra rullî, mûsdienîgi rîki ïauj veikt elektroniskus ierakstus. Vai tieðâm ir vçrts derçt par summu vai fiskâlo printeri ar komentâru par elektronisko datu nesçju?

Pienâkums uzglabât nodokïu ieòçmumu kopijas un vienkârðus veidusKatrs uzòçmçjs, kas sniedz fiskâlâs kases lomu, ir atbildîgs par nodokïu ieòçmumu kopiju glabâðanu uz pieciem gadiem, un ðî valsts ir no tâ gada beigâm, kurâ beidzies maksâjuma termiòð. Fiskâlâs kontroles laikâ var pârbaudît, vai nodokïu maksâtâjs ir pareizi uzturçjis rezerves kopijas, jo pirms piecu gadu termiòa beigâm revidents var pieprasît èeku kopiju jebkurâ viòa norâdîtajâ postenî. Sistçmâ kase ir ïoti dârga. Paðlaik fiskâlâs ierîces ir vienkârðas, kas saglabâ fiskâlo ieòçmumu kopijas interneta struktûrâ vai arî papîra ruïïos.

Tradicionâlâ ierakstîðanas metodeKlasiskâs rakstîðanas formas gadîjumâ gidi tiek saglabâti papîra ruïïos. Tâdâ gadîjumâ tiek uzdrukâts èeku oriìinâli, kas tiek izsniegti klientiem pçc pirkuma veikðanas, bet otrajâ rullî ir ðo dokumentu kopijas. Pçc tam, kad veltnis ir pilnîbâ saglabâts, tas ir jâizòem un jânogâdâ uzòçmuma arhîvâ.

Elektroniskâ kopijaMûsdienu kases aparâtu un fiskâlo printeru panâkumos mums ir mehânisms, kurâ ir tikai viens papîra rullis un elektroniskâ kvîts, pateicoties tam, ka èeku kopijas ir vçrstas uz interneta datu bûvniecîbu atmiòas lîgumâ. Ðâda lîguma jauda ir bezgalîga, un pietiek ar visu kases aparâta izmantoðanas laiku.

Elektrisko kases aparâtu izmantoðanas priekðrocîbasKases aparâti ar elektronisku nodokïu ieòçmumu kopiju dzîvç ir daudz lçtâki, jo jums nav jâmaina papîra ruïïi. Lîdzîgi ðie çdieni ir daudz mazâki, jo tiem ir tikai îpaðs drukas mehânisms un unikâls rullis. Tâpçc paðlaik ir ïoti mobilie kases aparâti, kas ir pasta mobilâ kases aparâts.Izmantojot pçdçjo ierîces standartu, izzûd visa papîra ruïïu masas saglabâðanas problçma ar rezerves kvîtîm. Jums arî nav jâbaidâs tos zaudçt, jo tie neizbalç vai nesalauþas, kad tas parasti notiek ar tradicionâlajiem papîra ruïïiem. Finanðu kontroles laikâ vairs nav stresa attiecîbâ uz peïòu, ko attiecîgais kontrolieris nespçj saprast par papîra rullîða ieòçmumiem. Ðâda veida kases aparâti radîs jebkâdu rezerves kopiju skaitu. Ir svarîgi arhivçt ðo svarîgo informâciju par atseviðíiem datu nesçjiem, pateicoties kuriem palielinâs droðîbas lîmenis.