Fiskalais kases aparats bcrniem smoby

Biznesa plâns, finanðu fons un motivâcija ir lielisks sâkums mazam uzòçmçjam. Bet ikvienam, kas piekrît izveidot savu darbu, ir jâsagatavo ilgs oficiâlo formalitâðu saraksts.

Ierîce pati par sevi ir fiskâlâ kase. Protams, ðie uzòçmçji ir tie, kas plâno pârdot preces vai palîdzçt personâm, kas nedarbojas. Jâbût konkrçtai konkrçtai vienkârðoðanai. Finanðu ministrija detalizçti nosaka, kas vçlas ienâkt naudâ un kurð to nedara.

Nav ðaubu, ka lielâkais ir pirmais kases aparâts. Jums ir jânorâda savas vajadzîbas. Augstâ veikalâ maza ierîce nedarbosies daudz. Ar izmaiòâm lielais fiskâlais kases aparâts parâdîs neveiksmi, piemçram, gadîjumâ, ja uzòçmums sniedz cilvçku pârvadâjumus.

Tajâ paðâ laikâ ir vçrts atcerçties, ka vçlaties izvçlçties kases aparâtu no lieluma, kas mums ir. Ja mçs to nozîmîgi iekïausim, mçs varam atïauties jaudîgâku ierîci, kas bûs çrtâk izmantojama ar stabilitâti. Telpâs, kurâs tiek uzskatîts, ka interesantâkais ir katrs kvadrâtmetrs, ir viegls, kompakts kases aparâts.

Izvçloties kâdu konkrçtu ierîci par to, tas daudzus gadus izmanto mûsu priekðrocîbas. Turklât, tâ tiks apkalpota ar brîdi, un daþreiz pat duci stundas katru dienu. Nozares eksperti îsi saka: nav vçrts ieguldît fiskâlajâs summâs. Neticami, ka veiksmîgi iegâdâjoties pirmo biïeti, varat daïçji atmaksât savas izmaksas. Var teikt, ka tas ir gods no valsts uzòçmçjam, radot mûsu lietu tirgû.

Ir vçrts meklçt piemçrotu, autorizçtu tirdzniecîbas vietu internetâ, ievadot meklçtâjprogrammas paroli: "kases veikals". Vçl viens svarîgs aspekts ir reitings vai uzòçmums, kas piedâvâ kases aparâtu, sniedz ðo pakalpojumu ierîcei. Jums jâjautâ sev: kas notiks, ja skaidras naudas sadalîjums darba dienas laikâ? Viòam vajadzçtu spçt to viegli novçrst. Mçs nevaram atïauties gaidît daþas dienas speciâlistam, jo - îsi sakot - mçs zaudçjam klientus ðajâ periodâ.

Turklât katram kases aparâtam - kopâ ar saviem tiesîbu aktiem - ir obligâtas periodiskas tehniskâs pârbaudes. Tas ir mçríis. Viòa bezdarbîba var izmaksât mums daudz (Nodokïu pârvaldei ir finansiâls pârkâpums un bieþi sodîts uzòçmçjam.