Firefox lapu tulkodana

Medicîna ir doma, kas ir plaði attîstîjusies visâ pasaulç. Tâpçc medicîniskajos tulkojumos bieþi tiek izmantoti profesionâlie tulkojumi. Kâ norâda nosaukums, viòi strâdâ ar medicînu saistîtos jautâjumos. Un ka ðîs domas ir tik atðíirîgas, tâpçc medicîniskâ mâcîðanâs ir ïoti zarotu tulkojumu kategorija.

Kâdi ir tulkojumi?Daudzi no viòiem ir ieinteresçti citâ valstî ârstçto pacientu kartçs. Tad visas diagnozes, testi, kas veikti kopâ ar panâkumiem vai ieteikumiem pacientam, ir pakïauti interpretâcijai, kuru ârstçðana ir jâturpina savâ valstî, ârstçjot viòa ârstus. Otrâ medicînas dokumentu kategorija, kas bieþi tiek tulkota, ir cita zinâtniskâs izpçtes metodes dokumenti. Medicîna, kâ zinâðanas, nevar iesaistîties pçtnieciskajos produktos valstî, kas tâs atbilst. Visi pçtîjumi tiek veikti, lai labâk ârstçtu citas pasaules slimîbas un slimîbas vai novçrstu tâs. Tâpçc pçtîjuma rezultâti jâiesniedz tâ, lai visa pasaule varçtu tos izmantot. Un lai tas notiktu, ir ieteicams tos tulkot profesionâli. Ðâda veida tekstus papildina pierâdîjumi par medicînas konferenèu vajadzîbâm. Tomçr nav iespçjams pieòemt sinhrono tulku. Un pat ja tas ir iespçjams, konferences dalîbnieki vçlas piekïût visam runas saturam.

Un kas tos îsteno? Kâ âtri uzminçt, ðâda veida tulkojumiem bûtu jâkoncentrçjas ne tikai uz labiem lingvistiem, bet arî uz cilvçkiem ar labi zinâmâm medicîniskâm zinâðanâm. Viòiem nav jâbût pçdçjiem ârstiem, jo viòi var bût, piemçram, medmâsas vai paramedicîna profesija. Ir svarîgi, lai ðie cilvçki labi zinâtu medicînas vârdu krâjumu un zinâtu, kâ tulkot, aizsargâjot savu pilnîgo vçrtîbu. Ir ârkârtîgi svarîgi, ka gadîjumâ, ja teksts ir no konkrçta darba, konkrçta nozares speciâlists, pat ja viòð ir izdarîjis korekciju, vai viòð bija konsultants. Tulkoðanas uzticîba ðeit ir ïoti svarîga.