Ekoloiiska modes skate skola

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza saistoðajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi attîstîta izstâde pastâvçja visstingrâkajâ laikâ, un pilnîba notika bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To vçrtîbâ tika izmantoti pilnîgi godîgi un viegli audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izvilktas visdroðâkâs, krâðòâkâs maxi svârki visu tamborçjumu vçrtîbâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâ apìçrbâ dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes beidzâs skaistâs kâzu radîðanas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt paðreizçjai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât bija arî maz apìçrbu no vissvarîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks tçrçti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un veselîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir sûdzçjuðies par savu produktu pârdoðanu, un ðî pârdoðana bija vismaz viena no rûpnîcâm.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija veikalos ieradîsies jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais modes zîmols ir dzçriens pasaulç bagâtâko apìçrbu raþotâju vidû. Reìionâ ir daþas rûpnîcas. Nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms ir daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi ðis zîmols veido kolekcijas sadarbîbâ ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka ïoti daudz pirms veikala atvçrðanas tie, kuri jau gatavojas bûvçt garâ rindâ, ir gatavi atseviðíai rîtai. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti svarîgi klientu vidû, arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem gûtajiem gandarîjumiem un apstiprina, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Barjera vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs