Efektivi motivct darbiniekus ka efektivi veidot un motivct komandu

Uzòçmuma darbinieku droðîba ir ïoti efektîva. Neapðaubâmi, katram rûpnieciskâ veikala îpaðniekam ir jâpârliecinâs, ka vârdi, kas ir spçkâ preèu zîmju noliktavâs, ir piemçroti visiem apstâkïiem, kas var radît bîstamas situâcijas.

Tâpçc ir îpaði svarîgi pârliecinâties, ka, iegâdâjoties maðînas, viòiem jau ir atbilstoðs apstiprinâjums. Pateicoties tam, bîstamo gadîjumu risks bûs daudz mazâks. Ir vçrts apsvçrt, vai daudz ideâls risinâjums nav nopirkt dârgâku ierîci, bet gan nodroðinât labu droðîbas lîmeni. Tas, ka viòi nepiekrît tam, ka tai kaut kâdâ brîdî bûtu jâiegulda ietaupîjumi uzòçmumâ. Tomçr ne uz darbinieku droðîbas rçíina. Tâ gadâs, ka nelaimes gadîjumi darbâ ir tikai nepareizs iekârtas stâvoklis. Ir vçrts izmantot atex iekârtas, kas atbilst atex noteikumam, kas ðobrîd ir katra uzòçmuma pamataprîkojums, kas sadala enerìiju dzîvokïos, kam draud eksplozija. Pateicoties tam, darbiniekiem, kas ðâdâ dzîvoklî rada uzòçmçjdarbîbu, ir pietiekams droðîbas lîmenis. Tad ir ârkârtîgi svarîgi, jo izpratne par to, ka nekas mûs neapdraud, ïauj efektîvi rakstît darbu, neuztraucoties par mûsu veselîbu vai dzîvi. Ðis jautâjums ir ârkârtîgi svarîgs, jo darba òçmçju produktivitâte pâriet uz uzòçmuma ietekmi un tâdçjâdi - par laimi - uzòçmuma îpaðnieks. Viòð neslçpj sevi, ka reizçm ir arî nepietiekama ierîèu darbîba. Ðajâ gadîjumâ to tehniskais izskats nav nozîmîgs. Tâpçc ir ïoti svarîgi apmâcît darbiniekus. Tâm bûtu jâzina visa maðînu ekspluatâcijas kârtîba. Nevajadzçtu bût kïûdâm, jo tâs var bût traìiskas. Atbilstoðs informâcijas lîmenis personâm, kas veic darbîbu, neapðaubâmi ïauj mums izvairîties no negatîvâm sekâm. Tagad, kad tiek raþotas ierîces, kas tiek izmantotas uzòçmçjdarbîbâ, tâ darbojas tâ, lai tâs bûtu pçc iespçjas vieglâkas. Paðreizçjâ labâ pozîcija ir ne tikai cilvçkam, bet arî liela uzòçmuma îpaðniekam.