Dzimumakta laika

Sekss ir viens no taustâmâkajiem cilvçka dzîves sfçrâm. Tas attiecas ne tikai uz îpaðu burvîbu, bet arî ar lielu prieku. Sekss ir tîrs stresa lîdzeklis un laimîgas dzîves avots. Pilnîgi nostipriniet attiecîbas, apvienojot partnerus. Bet ko jûs darât, ja jûsu seksuâlajâ sfçrâ ir problçmas?

Ar palîdzîbu tiek sniegta zinâtnes joma, kas ir seksoloìija. Ðî lieta ir ieinteresçta plaðâ cilvçka seksualitâtes koncepcijâ. Seksologu intereðu temats cita starpâ ir seksuâlâs vajadzîbas, ar to saistîtie traucçjumi un pat viòu trûkums. Seksoloìija ir cilvçka seksuâlâ dzîve daudzâs jomâs. Tas ne tikai ieskauj korporâciju. Tas attiecas arî uz psihi, jûtâm un mîlestîbu, kâ arî attiecîbâm ar citiem darbiniekiem un pârçjo pasauli. Seksoloìija izmanto visus cilvçka seksualitâtes elementus. Ðai daïai ir zinâðanas, cita starpâ no antropoloìijas, medicînas, psiholoìijas vai socioloìijas.

Kâ man jâdodas uz seksologu? Ârstam jâdodas uz cilvçkiem, kuriem nav seksu. Problçma, kas padara neiespçjamu dzîvot orgasma ârstçðanu, priekðlaicîgu ejakulâciju vai erekcijas disfunkciju, kâ arî sâpîgi tuvplâni. Par kâzâm, pateicoties profesionâlajai palîdzîbai, vienreiz par visâm reizçm aizmirst par intîmâm problçmâm.

Mûsu seksologs Krakovâ ir kvalificçts speciâlists, kurð atrisinâs jebkuru tçmu, kas ir saistîta ar cilvçka seksualitâtes gaismu. Pateicoties daudzu gadu pieredzei, viòð ne tikai bûtiski iepazîstinâs jûs ar apmierinoðâ dzimuma pasauli, bet arî palîdzçs atrisinât ar erekciju vai orgasmu saistîtâs problçmas, konsultç par seksuâli transmisîvo problçmu un vçlmju aizstâvçðanu, un, pirmkârt, ïauj pârvarçt kaunu un parâdît, cik svarîgi ir veiksmîga seksa dzîve.