Drodibas noteikumi daudanai

BHP apgabalâ aizvien populârâks jautâjums ir atex putekïu nosûkðana vai ATEX putekïu nosûkðana (ATmosphere EXplosible. ATEX direktîva ir Eiropas Savienîbas tiesîbu akts, kas runâ par standartiem, kas jâizpilda produktiem, kas tiek piegâdâti bîstamâs, galvenokârt pakïautâs telpâs sprâdzieniem.

Vivese Senso Duo Oil 2

Paðlaik katram Eiropas Savienîbas valstî radîtajam çdienam jâbût bîstamam, lai sadarbotos ar ATEX noteikumu. Pirmkârt, ATEX nosaka izmantoto materiâlu veidu un izmantoto konstrukciju. Ierîces, kas îsteno ðo ieteikumu, ir apzîmçtas ar CE simbolu. Raþotâjs ir pamats risku klasificçðanai un maríçjuma pievienoðanai konkrçtam produktam. Putekïu savâcçji ir ierîces, ko ðajâ nozarç plaði izmanto. Tie galvenokârt paredzçti smalku putekïu daïiòu tîrîðanai. Cita starpâ tie tiek izmantoti metâlapstrâdç, kas paredzçta slîpçðanai, lçjumu apstrâdei, slîpçðanai, pulçðanai. Putekïu savâcçji tiek izmantoti arî koksnes apstrâdei, îpaði putekïu nosûkðanai un pulverveida materiâlu, galvenokârt íîmisko pulveru, apstrâdei. Pastâv visa procedûra, lai novçrtçtu izstrâdâjumu atbilstîbu sprâdzienbîstamâ droðîbas sistçmâ. Bieþi vien ðâdu novçrtçjumu veic neatkarîga paziòotâ institûcija. Ðâdas atbilstîbas novçrtçðanas sezonâ tiek izveidota visa tehniskâ dokumentâcija, kas ietver to direktîvu sarakstu, ar kurâm ierîce ir saderîga, to dokumentu sarakstu, kuri tika òemti vçrâ ierîces darbîbâ. Dokumentâcijâ ietvertajai informâcijai jâbût pieejamai: ierîces stiprumam un kategorijai, ierîces maksimâlajai virsmas temperatûrai, aizsardzîbai pret sprâdzienu. ATEX ir jâpielâgo konkrçta uzòçmuma apstâkïiem un jâorganizç tâs finanðu un loìistikas iespçjas, kâ arî personâla resursi. ATEX direktîvas piemçroðanas izmaksas ir salîdzinoði zemas, salîdzinot ar sprâdzieniem.