Diidru materialu transportcdana

Skrûvju padevçji, ko dçvç arî par konveijeriem, ir visbieþâk izmantotie materiâli vaïçju materiâlu transportçðanai un izsniegðanai. Galu galâ mçs atrodam çdienus gandrîz visos sauso maisîjumu veikalos. Vietas, kurâs izmanto padevçjus, ir augstâ jûra, tâpçc nav iespçjams tos uzskaitît.

Skrûves padevçjs ir trauks, kas transportç daþâda veida putekïus, kas ir ïoti ierobeþots lîdz graudiem ar lielu granulâciju. Pateicoties tam, tâ mçríis ir ïoti augsts. Turklât ðîs pieejas papildu priekðrocîba ir fakts, ka ðo putekïu transportçðana var notikt gan periodâ, gan noteiktâ leòíî.

Cauruïvadu un konveijeru konveijeru sadalîjums ir sadalîts. Nozîmîgâkâs ir lielâkas priekðrocîbas un lîdz ar to lielâka efektivitâte. Kas attiecas uz konveijeriem, to lielâ priekðrocîba ir tâ, ka tâs ïauj plâksnçm iekïût konveijerâ katrâ sezonâ ir neizbçgama formâ, kad vçlaties kontrolçt transporta marðrutu.

Projektçjot skrûvju konveijerus, tiek òemta vçrâ pirmâs stundas veiktspçja. Pareizi izvçlçti materiâli un îpaða konstrukcija garantç ðâdu iekârtu ilgu kalpoðanas laiku un uzticamîbu, piemçram, smago abrazîvo materiâlu gadîjumâ.

Ir dârgi teikt, ka skrûvju konveijeri parasti tiek izgatavoti saskaòâ ar lietotâja norâdîjumiem. Îpaði svarîgi ir ierîces garums un izmçrs, kâ arî ieplûdes un izplûdes atveres novietojums un slîpuma leòía noteikðana. Bieþi vien pastiprinâtâs padeves versijas iegûst, pateicoties iekârtu raþoðanai îpaði skarbos apstâkïos.

Plaðais platîbu klâsts, kurâ var izmantot paplâti, ir labs. Ir svarîgi tos atklât gan betona rûpnîcâs, gan kurinâmâ krâsnîs, gan pârtikas rûpniecîbâ. Ïoti bieþi tâs tiek izmantotas graudu apstrâdes laikâ, piemçram, tâs prognozçðanai vai paðai tîrîðanai. Gliemeþu padevçji arî vçlas audzçtâjus, kuri sajauc un baro sausus çdienus saviem dzîvniekiem.